ایران

نوری‌زاد خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای: عدم کفایت شما برای رهبری قطعی و محرز است

محمد نوری‌زاد، نويسنده، مستند ساز و فعال سياسی منتقد حکومت ايران
محمد نوری‌زاد، نويسنده، مستند ساز و فعال سياسی منتقد حکومت ايران

محمد نوری‌زاد- نويسنده، مستند ساز و فعال سياسی منتقد حکومت ايران، در سی‌امین نامه انتقادی خود خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای- رهبر جمهوری اسلامی، می‌گوید: «شما در این بیست وچند سال رهبری نشان داده اید که به راحتی فریب می‌خورید وبه راحتی اشتباه می کنید وبه راحتی بر انجام خطاهای خود اصرار می‌ورزید و حال آن که قرار بوده شما آگاه و هوشمند باشید».وی به صراحت می گوید: «اگر در کارنامۀ رهبری شما جز فضاحت هسته‌ای هیچ نباشد، عدم کفایت شما در بایستگی‌های رهبری قطعی و محرز است.»

تبلیغ بازرگانی

محمد نوری‌زاد در نامه ای بتاریخ ١١بهمن ماه ١٣٩٢(٣١ژانویه ٢٠١٣)، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران مینویسد:

«قبول می فرمایید که کفایت‌های همه جانبۀ شما برای رهبری این مردم کافی نبوده و نیست؟ دراین صورت خودِ جناب شما کتاب قانون اساسی و اسلامی را وابگشایید تا همه بدانیم قانون دربارۀ رهبری که کفایت‌های همه جانبه اش ناکافی و معکوس است چه می گوید؟ ما برای اینکه جانب انصاف را رعایت کرده باشیم و از این سندِ قرارداد چراغی بربیفروزیم برای آیندگانمان، آن را به استدلال می آراییم و در آن، به اشارۀ چند مورد از ناکافی بودن کفایت‌های جناب شما بسنده می‌کنیم.»

نوری‌زاد، در ادامه نامه خود مواردی را باز میشمرد که نشانگر عدم کفایت آیت الله خامنه ای برای رهبری کشور است. وی خطاب به آیت الله خامنه ای و با صراحتی بی نظیرمیگوید:

- «شما در این سال‌های رهبری، دست بر هرچه که نهاده اید، ازهمانجا مفسده ها برآمده است. فرهنگ؟ واویلا. امنیت؟ عجبا. اقتصاد ورشد وآرامش وآبادانی؟...»

- «به راحتی فریب روس‌ها را خوردید و با ریسمان آنها به اعماق هسته ای فرو شدید...»

- «شما برای این که هست ونیستِ جامعه پیش پای جناب شما فرش شود، به ترساندنِ همگان حریص شدید...»

- «شما چهرۀ دستگاه قضایی را به حیاط خلوت خواسته‌های خود بدل فرموده اید...»

- «شورای نگهبان ومجلس خبرگان را آنچنان سطحی و آشکار به طنزگاهِ متملقان و وابستگانِ خود بدل فرموده اید که هیچ نماینده وعضوی جرأت نکند یا نخواهد که برخسارت های جاری جناب شما انگشت نهد وبقای شما را در مسند رهبری به مخاطره اندازد یا به چالش بکشد».

- «ستاد اجرایی فرمان امام را که قرار بوده بساطش چند ماهه برچیده شود و یا تشکیلات عریض و طویل آستان قدس و برخی دستگاه‌های با نام وبی نام دیگر را، به اسم خزانۀ شخصی خود سند زده اید».

- «با مسئولیت شخصی خود و بدون ارجاع به افکار عمومی، بشکلی گسترده در امور داخلی کشورهایی چون افغانستان وعراق و سوریه و لبنان و فلسطین دخالت کرده اید...»

- «کاری کرده اید که بجزخودتان هیچ رییس جمهوری از آسیب و مفسده در امان نمانده باشد؛ مگرمی شود ازبنی صدر تا هاشمی تا خاتمی، همه وهمه ناجور بوده باشند و یک احمدی نژاد همان باشد که شما خواهانِ آنید؟»

- «احمدی نژاد را از انبان بیت مکرم خود برکشیدید و به او میدان دادید تا همچو یک بی‌پروای بی چاک ودهان هاشمی یا هرکه را که در مدار نفرت شماست بخاک اندازد...»

- «جامعه ای که آراسته‌اید، یک جامعۀ هردمبیل و ترسیده و دزد و دزد زده و معتاد و بیکار و پریشان و گیج ومنگ و تحقیرشده وغارت شده، هم درعرصه‌های داخلی و هم در مجامع بین المللی است...»

- «روحانیت ومراجع را به چند شاخه شقه شقه فرموده اید و البته خیلی‌ها را نیز ذلیل خواسته‌های خود کرده اید...»

- «اسلام را ذلیل فرموده اید... تا پیش از انقلاب، شیعه و سنی در کنار هم می زیستند و در هیچ کجای جهان این دو را مشاجره ای و مجادله ای درمیان نبود.»

- «مشکل شما نداشتن شناخت ازجهان مدرن است...»

- «شما سرمایه‌های نقدی و انسانیِ کشور را یا تباه فرموده اید یا از ریخت انداخته اید آقا. جامعه‌ای پرداخته اید بی نخبه و انبوه از مداحان. جامعۀ بی نخبه ومداح محور، مطلوب ترین فضا و فرصت را برای رفتارهای ناجور حکومتی فراخ کرده است...»

- «شما به حوزۀ عمومیِ “حق الناس” پای نهاده اید و در همان حوزه به برداشت‌های خصوصی مشغولید...»

- «یکی از حق الناس‌هایی که شما از حقوق حتمی مردم برداشته‌اید و همچنان نیز به برداشتن‌های خود اصرار می ورزید، حق انتخاب است...»

- «شما مردم را به انتخاب خودتان مجبور فرموده اید...»

- «شما تاکنون هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه در قبال مسئولیت‌های متعددی که بر همۀ آنها احاطه بسته اید، پاسخگو نبوده‌اید...»

- «یکی از بزرگترین حق الناس‌هایی که شما آن را بخاک انداخته اید و همچنان اسلام اسلام نیز می‌فرمایید، گریز از قانون است؛ این شما بوده و هستید که بسیج و بسیجی را تا قلچماقانی فحاش و هتاک و تخریب‌گر، تنزل داده اید...»
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید