روزنامه های فرانسه

نگاهی به روزنامه های امروز فرانسه

@fotolia

با گذشت ده روز از سوءقصد تروریستی دریک کلیسای مسیحیان قبطی در شهر"اسکندریه" مصرسرنوشت غم انگیز ده ها بازمانده قربانیان این حادثه وبطورکلی سرنوشت سیاسی و اجتماعی چند میلیون باورمندان قبطی که از قرن ها پیش درمصرسکنا گزیده اند، توجه بسیاری از نهاد های بین المللی و مطبوعات را به خود جلب کرده است.

تبلیغ بازرگانی

"لاکروا" ارگان جامعه مسیحیان فرانسه درگزارشی پیرامون روحیه و نگرانی های جامعه قبطی های مصرمی نویسد: درمحله ای در اسکندریه که سوءقصد تروریستی ده ها قربانی گرفت، ساکنین آن چه مسلمان و چه قبطی افراط گرائی را رد می کنند، ولی با این حال نوعی تنش میان دو جامعه مذهبی انکارناپذیراست. یادآوری می کنیم که حدود شش درصد جمعیت هشتاد میلیونی مصررا مسیحیان قبطی تشکیل می دهند. به نوشته گزارشگر لاکروا، هستند خانواده هائی که چه قبل و چه بعد از رویداد تروریستی به فکرمهاجرت به کشور دیگری بوده اند. نویسنده می افراید: یک استاد قبطی دانشگاه می گوید مصرسرزمین من است، من کشورم را دوست دارم و نمی خواهم مهاجرت کنم، ولی واقعیت این است که مشکل در این جا مشکل مسیحی و مسلمان نیست، بلکه مشکل میان مصرو تروریسم است.

درتونس درشمال آفریقا اکنون هفته هاست که ناآرامی های پراکنده ای دولت بن علی را به چالش کشیده است. روزنامه های امروزفرانسه گزارش هائی را به رویدادهای سه هفته گذشته این کشوراختصاص داده اند. لیبراسیون روزنامه صبح پاریس یک گزارش سه صفحه ای را به حوادث روزهای اخبر درتونس اختصاص داده. لیبراسیون می نویسد: لشکرتحصیل کرده های بیکار، از وکلای مدافع گرفته تا دبیرستان ها موج نارضایتی در حال سرایت به سراسرکشوراست. اکنون بیست روزاست که خیابان های پایتخت رژیم "بن علی" را در مقابل چالشی خطرناک قرار داده است. سرمقاله نویس لیبراسیون در بخشی از یاداشت سیاسی خود می نویسد: طی بیست و سه سال حکومت بلامنازع "ذین العابدین بن علی" رئیس جمهوری این کشورهمه مخالفین سیاسی و غیرسیاسی، را در واقع خفه کرده است، تاجائیکه نه روزنامه نگاران، نه احزاب سیاسی ، حتی وکلای دعاوی حق کمترین آزادی بیان را نداشته اند ونتیجه ی امروزاین قیام خیابانی گسترده که حاصل ناامیدی اقشارتحت فشاراست همه را نگران کرده است. هومنیته ارگان هوادران حزب کمونیست فرانسه نیز در گزارشی در باره رویدادهای تونس می نویسد، سال گذشته و امسال برای بن علی بد به پایان رسید و بد نیز آغازشده است.

هومنیته می نویسد: یک اعتراض کوچک که، سه هفته پیش، از منطقه دورافتاده "سی دی بوزید" آغازشده بود اکنون به مناطق بزرگترشهری نیزسرایت کرده است. هومنیته می افزاید: رئیس جمهوری که این رویدادها را حاصل تحریکات افراطی می داند، در روزهای اخیرکوشش کرده است تا با اقدامات دولتی براوضاع مسلط شود که هنوزموفق نشده است. فیگارو در گزارش های بین المللی خود به دو موضوع توجه نشان داده است. قتل فرماندارکل ایالت "پنجاب" درپاکستان که توسط یکی ازمحافظین خود ترورشد، ومشکلات سیاسی و پارلمانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سال پیش رو.

فیگارو می نویسد: این مهمترین ترورپس قتل بی نظیر بوتوست که حزب حاکم را بیش ازپیش تضعیف خواهدکرد. به نوشته فیگارو "سلمان تاثیر" فرماندارپنجاب ازشخصیت هائی بود که بدون کمترین مماشاتی،علناً، طالبان پاکستانی وبنیادگرایان اسلامی این کشوررا مورد انتقاد قرارمی داد و اپوزیسیون رامتهم به شکست درمبارزه با تروریسم می کرد. سلمان تاثیرازمتحدین بی نظیر بوتو و دردولت پرویزمشرف وی وزارت صنایع را برعهده داشته است. درمورد مشکلات پارلمانی اوباما فیگارو می نویسد، جمهوری خواهان که برنده انتخابات میاندوره ای کنگره بوده اند، خود را آماده می سازند تا یکی دو مصوبه مهم دوران دو ساله اوباما مانند قانون بیمه های درمانی و همچنین قانون مجازشدن همجنس گرایان در ارتش این کشوررا مورد تجدید نظرقرارداده و درصورت امکان این لوایح را لغو نمایند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید