فرانسه / مطبوعات

نگاهی به روزنامه های امروز فرانسه

@fotolia

درلیبی، جنگ خانگی همچنان قربانی می گیرد. درمیان سکوت و انفعال بسیاری ازکشورهای غربی، فرانسه باردیگرارتش و دیپلماسی خود را برای کمک به مردم بی دفاع و غیرنظامی لیبی فعال ترمیسازد. 

تبلیغ بازرگانی

درلیبی، جنگ خانگی همچنان قربانی می گیرد. درمیان سکوت و انفعال بسیاری ازکشورهای غربی، فرانسه باردیگرارتش و دیپلماسی خود را برای کمک به مردم بی دفاع و غیرنظامی لیبی فعالترمیسازد.
روزنامه های امروزفرانسه، بخشی از گزارش های خود را به دیدارروز گذشته ی رئیس جمهوری فرانسه با فرستاده ی "شورای انتقالی لیبی" اختصاص داده اند.
لیبراسیون روزنامه صبح پاریس درمورد این دیدارمی نویسد، واقعیت این است که دولت های پاریس و لندن از گرفتارشدن در باطلاق یک جنگ طولانی و فرسایشی نگرانند. به گفته کارشناسان امور، جنگ داخلی لیبی طی یک ماه گذشته ده هزارقربانی به جای گذاشته است . ارتش قذافی، برای سرکوب نیروهای مخالف، مواضع آنها را با سلاح سنگین زیربمباران قرار می دهد.
این درحالی است که فرانسه روز گذشته باردیگر تاکید نمود که نفرات نیروی زمینی فرانسه وناتو، در مقابله با نیروهای قذافی به خدمت گرفته نخواهند شد. با این حال، به گفته کارشناسان تنها پشوانه هوائی نمی تواند نیروهای پراکنده و آموزش ندیده شورای انتقالی لیبی را به پیروزی برساند.

به نوشته لیبراسیون، قطعنامه هزارونهصدوهفتادوسه شورای امنیت درمورد لیبی،  دست غربی ها را برای کمک عملی به نیروهای مخالف بسته است. زیرا در این قطعنامه حضورهر گونه واحد نظامی خارجی، درخاک لیبی،  به عنوان "نیروی اشغالگر" ارزیابی شده، و مالاً قابل قبول سازمان ملل متحد نخواهد بود.
هومنیته، ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، با انتقاد از دخالت نظامی فرانسه درلیبی، تحت عنوان: "ازلیبی تاافغانستان،جنگ به هرقیمت"،  به دولت فرانسه ایراد می گیرد که با دخالت در جنگ داخلی لیبی هزینه نا لازمی را به مالیات دهندگان فرانسوی تحمیل کرده است.

هومنیته می نویسد: دولت هنوزمیزان هزینه این دخالت را منتشرنکرده است، درحالیکه به گفته کارشناسان، دولت پاریس تا کنون نزدیک به یک میلیارد اوروخرج جنگ درلیبی کرده است. هومنیته می افزاید: فراموش نکنیم که هرموشکی که به سوی مواضع ارتش لیبی شلیک می شود، حدود هفتصدو پنجاه هزار اورو قیمت دارد.

هومنیته می نویسد: دولت پاریس روزگذشته اعلام داشت که تصمیم گرفته است برای کمک به نیروهای مخالف قذافی مشاوران نظامی و اطلاعاتی به این کشوراعزام دارد.

درفیگارو، روزنامه دیگر صبح پاریس نیز گزارشی به آخرین تحولات لیبی، و درهمین رابطه، به سیاست های کنونی پاریس اختصاص یافته .

واما یکی از چهرهای پرسروصدا، جنجالی وازثابت قدم ترین هواداران کمونیسم بین الملل، روز گذشته برای همیشه صحنه سیاست را ترک گفت.
ششمین کنگره حزب کمونیست کوبا روزگذشته رسماً به حضورسیاسی "فیدل کاسترو" در این حزب پایان داد و اداره امور حزب و مآلاً اداره امورکشوربه برادروی "رائول کاسترو" محول شد. هرچند که از حدود چهارسال پیش، با آغازبیماری فیدل، برادرش رائول عملاً اداره امور کشور و حزب را دراختیارداشت.
هومنیته درباره این تحویل و تحول گزارشی دارد تحت عنوان " تحول اقتصادی در کوبا آغازمی شود و لی گاردهای قدیمی حزب همچنان قدرت را دردست خواهند داشت".
به نوشته هومنیته، رائول کاسترو در سخنرانی خود خواستاراصلاحات در قانونی اساسی و محدود شدن دوران رهبری به دو دوره پنج ساله شد .
درفیگارو نیز به کنگره ششم حزب کمونیست کوبا پرداخته شده . فیگارو می نویسد:  در این کنگره اساس براصلاحات اقتصادی نهاده شده بود . سیصدو سیزده مورد اصلاحات لازم الاجراء در اقتصاد کمونیستی به تصویب رسید.
واما یک موضوع مهم داخلی فرانسه تیتراول، یومیه ی لاکروا، ارگان جامعه مسیحیان فرانسه را تشکیل می دهد.

لاکروا در یک گزارش سه صفحه ای به دشواری جوانان فرانسوی بی خانمان دریافتن یک سرپناه اشاره می کند و درجائی می نویسد: یک گزارش مشترک این روزنامه، وسازمان کمک های فوری به بی سرپناهان که این ماه انجام گرفته،  در مورد افزایش شماربی خانمانان هجده تا بیست و پنج ساله درفرانسه هشدارداده شده. این مشکل درحالی دو چندان می شود که برای نگهداری حتی موقت آنها درخانه های جوانان جای کافی وجود ندارد.
لاکروا می نویسد: در سال گذشته شش هزاروسیصدو بیست شش نفرازجوانان بین هجده تا بیست و پنج سال ازسازمان یاد شده درخواست کمک کرده اند که بیست ویک درصد آنان دختران، وپنجاه و یک درصد مردان بوده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید