مطبوعات / فرانسه

فرانسه درآستانه کریسمس

@fotolia

 فرانسه، آهسته آهسته، مانند همه سرزمین های متعلق به جهان مسیحیت خود را برای جشن های کریسمس آماده می کند،

تبلیغ بازرگانی

هرچند که شاید امسال به علت ادامه پیامدهای بحران اقتصادی پنج سال گذشته شهروندان فرانسه نیز مانند هلندی ها، انگلیسی ها، آلمان ها وغیره برای هزینه های مسافرتی، دادن هدیه و میهمانی های بزرگ دست و دلبازی سال های ده دوهزاررا نشان نمی دهند، با این حال کودکان از این الزام دوران ریاضت اقتصادی مستثنا به نظرمی رسند.

 

به این ترتیب با نزدیک شدن روزهای نوئل روزنامه های فرانسه نیز به سوی تعطیلات و دوری از خبرهای بین المللی می روند.
واما درروسیه دو ماه مانده به بازی های المپیک زمستانی سوچی، خبرازبرخی تغییرسیاست های دستگاه دولتی کرملین به منظور جلب افکارعمومی درزمینه حقوق بشردراین کشوردارد.
با نزدیک شدن بازی های المپیک برخی سازمان های حقوق بشری انتقادهای خودرا نسبت به وضعیت حقوق بشردرروسیه افزایش داده بودند.
به دنبال این انتقاد بها به گفته ی کارشناسان پوتین دریک اقدام سیاسی اعلام داشت که یکی ازمهمترین چهره زندانی این کشوریعنی سلطان نفت زندانی " خودوروسفکی " را آزاد می کند. پوتین اعلام داشته است که همزمان دو تن ازدختران عضویک ارکستر را که درزندان به سرمی برند مورد غفو قرار خواهد داد. این خبردرواقع مهمترین تیتر روزنامه های امروز فرانسه را تشکیل می دهد.
خودروفسکی اکنون ده سال است که درزندان به سرمی برد، اوبه چهارده سال زندان با کاراجباری محکوم شده است.
فیگارو درگزارشی درباره زندگی سیاسی و اقتصادی این تاجر 50 ساله می نویسد: خودروفسکی ازسوی دادگاه مسکو به تخلف مالیاتی و کلاهبرداری به 14 سال کاراجباری محکوم شده بود.
به نوشته فیگارو پوتین گفته است که خودروفسکی ده سال را درزندان گذرانده و مادراو بیماراست، به این ترتیب می توان عفو اورا درمد نظرقرارداد.
فیگارو می افزاید: این سلطان نفت روسی این اواخر از درخواست عفو ازپوتین خود داری کرده بود زیرا خود را زندانی بیگناهی می دانست که اگردرخواست عفو کند بی تردید برمجرم بودن خود صحه گذاشته است، درحالی که او خود را همیشه یک زندانی سیاسی تلقی کرده است.
لیبراسیون درآزاد کردن خودوروفسکی از سوی پوتین یک اقدام کاملاً سیاسی می بیند و می نویسد: با گفتن اینکه آماده است مهمترین مخالف خود را پس از ده سال اززندان آزاد کند، پوتین درصدد خریدن چهره تازه ای برای خود درآستانه بازی های زمستانی سوچی است.
لیبراسیون می نویسد: پوتین دراین مورد زمان مناسبی رابرای غافگیرکردن روزنامه نگاران انتخاب کرده بود. زمانیکه درپایان یک مصاحبه چهارساعته با حضوربیش از یک هزارروزنامه نگارازسالن خارج شد به چند روزنامه نگاردرخروجی سالن اعلام داشت که خودروفسکی با ارسال نامه ای خواستارعفو شده است و به زودی حکم عفو اوامضا خواهد شد. این درحالی که به نوشته لیبراسیون پوتین درهمه این سال ها گفته بود که " اول دزدی است که باید درزندان بماند "
لاکروا ارگان جامعه مسیحیان فرانسه گزارشی دارد ازاوضاع نابسامان کشورآفریقایی آفریقای مرکزی. دراین کشور اکنون بیش ازسه ماه است که جنگ خونینی میان مسحیان و مسلمانان درجریان است که طی چند هفته گذشته صد ها تن ازهردو طرف جان خود را ازدست داده اند.
به نوشته لاکروا دولت فرانسه که برای پیش گیری از یک حمام خون وسیع میان باورمندان دو آئین مهم آفریقای مرکزی بیش ازهزارتن از نیروهای ذبده خود را به این کشوراعزام داشته بود اکنون به این موضوع اندیشیده می شود که درصورت ادامه بحران برای جلوگیری از قربانی شدن غیرنظامیان نیروی مجموعه ای واحد های نیروی زمینی اروپا به این کشوراعزام دارد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید