نگرانی فرانسه از رشد سلفیگری در اروپا و چگونگی مبارزه با آن-گفتگو با فرهاد خسروخاور

فرهاد خسروخاور استاد جامعه‌شناسی در فرانسه
فرهاد خسروخاور استاد جامعه‌شناسی در فرانسه La Croix

نخست وزیر فرانسه در واکنش به عملیات تروریستی بروکسل گفته است که این کشور و کل اتحادیۀ اروپا چشمان شان را به روی پیشروی اسلامگرایی افراطی ملهم از سلفیگری بسته اند و تلفیق اسلامگرایی سلفی و قاچاق مواد مخدر بخشی از جوانان اروپایی را به انحراف و انحطاط کشانده است.

تبلیغ بازرگانی

مانوئل والس نبرد با تروریسم سلفی را درازمدت خوانده و خواستار تقویت کنترل مرزهای بیرونی اروپا شده است. وزیر مالیه فرانسه نیز با اشاره به عملیات تروریستی بروکسل گفته است که این رویدادها شکست قومیتگرایی تحت عنوان کثرتگرایی فرهنگی را نشان دادند که از نظر میشل سپن، وزیر مالیه فرانسه، نتوانسته ادغام جوانان را در مناسبات اجتماعی کشورهای اروپایی متحقق کند.
فرهاد خسروخاور، استاد جامعه شناسی در "مدرسۀ مطالعات عالی علوم اجتماعی" پاریس پیشنهادها و داوری های نخست وزیر فرانسه و دیگر مقامات این کشور را در مورد رشد سلفیگری در اروپا و چگونگی مبارزه با آن بررسی و تحلیل کرده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید