فرانسه/مطبوعات

هشتاد سالگی شهبانو فرح در مطبوعات فرانسه

@fotolia

روز22 مهرماه مصادف بود با هشتادمین سال فرح پهلوی شهبانوی ایران. به همین مناسبت وسائل اربتاط جمعی اروپا گزارش‌های متعددی را به ایران علائق شخصی وزندگی سیاسی ملکه ایران اختصاص داده اند. فیگارو دریک گزارش نیم صفحه‌ای تحت عنوان "ایران درقلب فرح دیبا" به ملکه ایران وفعالیت‌های او پرداخته.

تبلیغ بازرگانی

فیگارو می‌نویسد: شهبانوی ایران، به مناسبت هشتاد سالگی، عشق خود را به هنر با انتشارکتابی فاخردرباره هنرجشن گرفته است. دربخش خبری به گزارش فیگارو پرداخته شده است.

واما درپاکستان، باردیگر، هزاران نفرازمسلمانان این کشوربا انجام تظاهرات خیابانی خواستاراعدام خانم "آسیه بی بی" بانوی مسیحی‌ای شدند که پنج سال است درزندان به سرمی‌برد. خانم آسیه بی بی به جرم توهین به مقدسات اسلامی وناسزاگویی به پیامبراسلام درسال 2010 میلادی ازسوی دادگاه محکوم به مرگ شده وازآن هنگام درزندان نگاهداری می‌شود. فیگارو، روزنامه صبح پاریس، درصفحه اول وداخلی خود گزارشی به سرنوشت خانم آسیه بی بی و احتمال اعدام او اختصاص داده.

فیگارو، با چاپ تصویری ازتظاهرات بزرگ کراچی، می‌نویسد: گروهای اسلامی رادیکال اکنون نگرانند که درپایان پنج سال زندان خانم آسیه بی بی مورد بخشودگی قرارگرفته و آزاد شود، ازاین رو آنها با انجام تظاهرات خیابانی خواستاربرپایی چوبه داربرای خانم آسیه بی بی هستند.

فیگارومی‌نویسد: موضوع محکومیت خانم آسیه بی بی به سال 2009 میلادی بازمی‌گردد، دریکی ازروزهای ان سال اسیه بی بی به همراه چند تن ازهمسایگان خود برای جمع آوری میوه به بیرون ازروستای محل زندگی‌اش می‌رود، درحین راه آسیه بی بی به همراهان خود نوشیدنی تعارف می‌کند، ولی آنها ازنوشیدن آن به علت مسیحی بودن خانم بی بی خود داری می‌کنند، اما همان افراد چند ماه بعد دردادگاه شهادت می‌دهند که آسیه بی بی درآن سفربه محمد پیامبراسلام ناسزا گفته و به مقدسات اسلامی توهین کرده است.

فیگارومی‌نویسد: وکیل دعاوی شاکیان خصوصی علیه خانم بی بی نیز درادعانامه خود مدعی شده است که خانم اسیه بی بی درمقابل شورای ریش‌سفیدان روستای محل زندگیش به جرم خود اعتراف کرده است.

فیگارو می‌نویسد: محکومیت خانم اسیه بی بی ازآن هنگام به یک موضوع حاد درجامعه مسلمان افراطی پاکستان تبدیل شده است. درسال 2011 یک مامورپلیس پاکستان "سلمان تاثیر" فرماندار پنجاب را ترورکرد، زیرا فرمانداربه حمایت ازاسیه بی بی برخواسته بود. پلیس قاتل دردادگاه دردفاع ازخود گفت که هرکس ازتوهین کنندگان به مقدسات اسلامی حمایت کند خود کافراست ومستحق مجازات.

فیگارومی‌نویسد: اظهارات عمران خان نخست وزیرمسلمان محافظه کارپاکستان درسال‌های اخیرموجب شده است که آرای او دربخش‌های روستایی پاکستان افزایش چشم‌گیری داشته باشد. فیگارومی‌نویسد: درشرایطی که آرای یک کاندیدای نخست وزیردرسرمرزباخت قرا گیرد، آرای مسلمانان افراطی می‌تواند کارسازباشد.

فیگارومی‌نویسد: عمران خان، درآستانه انتخابات اخیر، کوشش کرد به یک تشکل ازمسلمانان افراطی که هوداراعدام برای توهین کنندگان به پیامبرهستند نزدیک شود، درحالی که این گروه به دادن شعارهای تند و موعظه‌های اتشین علیه شیعیان ومسیحیان درپاکستان شهرت داشتند.

فیگارومی‌نویسد: تحت این شرایط احتمال تائید حکم اعدام خانم آسیه بی بی ازسوی دیوان عالی کشورپاکستان تقویت شده است، به این ترتیب تنها اعلام بخشودگی از سوی رئیس جمهوری می‌تواند آسیه بی بی را از چوبه دارنجات دهد.

فیگارو می‌افزاید: دراین مورد نیزتردید وجوددارد، زیرا نفوذ گروهای تندروی اسلامی درمحافل سیاسی پاکستان بقدری زیاد است که احتمال بخشودگی ازسوی رئیس جمهوری بسیارناچیزبه نظرمی‌رسد، علاوه برآن بند 48 قانون اساسی پاکستان رئیس جمهوری را موظف می‌کند تا تصمیمات خود را با نخست وزیرواعضای هیئت دولت هماهنگ نماید. واما نتایج انتخابات ایالت بایرن آلمان نیزازتیترهای عمده روزنامه‌های فرانسه به شمارمی‌رود.

نتایج اولیه آرا در انتخابات ایالتی بایرن آلمان حکایت ازآن دارد که حزب قدیمی "سوسیال مسیحی" بایرن اکثریت مطلق خود را در این ایالت از دست داده است. أحزاب سبزحضورخود درپارلمان محلی را تقویت کرده وحزب پوپولیست "آلترناتیو برای آلمان" برای نخستین‌بار وارد مجلس ایالتی بایرن شده است.

لیبراسیون درگزارشی پیرامون نتایج انتخابات بایرن می‌نویسد: این درست است که حزب سنتی "سوسیال مسیحی" با بیش از35 درصد آرا فراکسیون اول پارلمان محلی را تشکیل خواهد داد، اما نتایج کنونی برای این حزب، که دهه‌های متمادی اکثریت قریب به اتفاق پارلمان را دراختیارداشته، یک زلزله سیاسی محسوب می‌شود. زیرا این اولین باراست که این حزب قدرت سیاسی بلامنازع پارلمان بایرن به شمارنخواهد رفت.

لیبراسیون می‌نویسد: درمجموع أحزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بازنده اصلی انتخابات روزیک‌شنبه هستند، اما کابوس برای أحزاب سنتی دراین ایالت به پایان نرسیده است، زیرا، دو هفته دیگر، در28 اکتبر جاری، انتخابات ایالتی درایالت مهم "هسن" برگزارمی‌شود که خطری جدی برای موقعیت حزب دموکرات مسیحی‌، حزب خانم مرکل باخود به همراه دارد.

لیبراسیون می‌افزاید: پیش از روشن شدن نتایج انتخابات ایالت "هسن"، در28 اکتبر، ازهم اکنون نیزمی‌توان گفت که تغییرات آرایش نیروها درایالت بایرن نتایج قابل توجه خود را بر در دستگاه دولت دربرلین خواهد نهاد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید