ترکیه/ عراق

هشداراردوغان نخست وزیرترکیه به نخست وزیر عراق

یکی از خودرو های انفجاری در شهرک شیعه نشین  "صدر سیتی"- ٢٤ ژانویه ٢٠١٢
یکی از خودرو های انفجاری در شهرک شیعه نشین "صدر سیتی"- ٢٤ ژانویه ٢٠١٢ REUTERS/Qahtan al-Sudani

درعراق خشونت های میان مذهبی، امروز نیزادامه یافت و شماری قربانی گرفت. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، درساعات بامداد امروز باچهارانفجارپی درپی درخیابان های بغداد پایتخت عراق حداقل سیزده کشته و ١٣٧ نفرزخمی بجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه هرچهارسوء قصد توسط خودروهای انفجاری صورت گرفت؛ بنا براین گزارش درهمه این سوءقصدها، محافل شیعیان عراقی هدف قرارگرفته بودند.

لازم به یادآوری است که ازسه هفته پیش با خروج آخرین نفرات ارتش آمریکا از عراق، سوءقصدها تروریستی درعراق بطور چشم گیری افزایش یافته است.

ازهمین رو، رجب طیب اردوغان- نخست وزیر ترکیه، امروز درآنکارابه مقامات دولت بغداد هشدارداد که درصورت تحریک جنگ های میان قومی و مذهبی در عراق، دولت آنکارا دست روی دست نخواهد گذاشت.
رجب طیب اردوغان، که دربرابرنمایندگان حزب خود درپارلمان سخن می گفت، دریک هشدارشدید اللحن ازجمله اظهارداشت: «نوری المالکی باید این نظرمارا بفهمد، که اگر شما سیاستی را درعراق پیش بگیرید که به رویاروئی های مذهبی و قومی دراین کشور دامن بزند، سکوت ما دراین مورد امکان ناپذیر است.

لازم به یاد آوری است که نخست وزیر عراق درهفته های اخیرترکیه را دخالت درامور داخلی این کشورمتهم کرده بود.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید