افغانستان

هشدار امنیت ملی به ملا امام های تندروی افغانستان

سخنگوی امنیت ملی به ملاامام ها هشدار داد که با اظهارات خود خلاف منافع کشورونظم عمومی حرکت نکنند وگرنه با عکس العمل جدی نیروهای امنیت ملی روبرو خواهند بود .

تبلیغ بازرگانی

لطف الله مشعل، سخنگوی امنیت ملی به ملایان مساجد هشدارداد که با اظهارات خود خلاف منافع کشورونظم عمومی حرکت نکنند وگرنه با عکس العمل جدی نیروهای امنیت ملی روبرو خواهند بود و نمی توانند جان سالم به درببرند.
هشدارتند مسئولین امنیتی افغانستان به امامان تندرو درپی حمله دوهفته پیش گروهی ازمردم شهرمزار شریف به دفتر سازمان ملل صورت می گیرد که منجربه کشته شدن چند کارمند سازمان ملل شد.
امامان مساجد افغانستان پس ازقرآن سوزی کشیش آمریکایی تری جونز، با سخنان تهییج کننده خود، مردم را به جهاد علیه نیروهای خارجی فرا می خوانند.

گفتگو با سید فاضل سانچارکی

سید فاضل سانچارکی روزنامه نگار وتحلیلگر سیاسی درافغانستان ضمن توضیح جایگاه روحانیون و ملا امام ها در محلات، زمینه نفوذ افکارطالبانی را درآنها می شکافد.
سید فاضل سانچارکی با تأکید برسنتی بودن بافت افغانستان وگرایش دینی مردم آن، می گوید که ملا امام ها جایگاه وسیع و گسترده ای درجامعه داشته، برافکارمردم نفوذ زیادی دارند. وی می افزاید که تعداد زیادی ازملا امامان افغانستان ازمنظر ساخت فکری به نیروهای هراس افکن و طالبان نزدیکند و از سوی دیگر وابستگی فکری و علمی آنها به حوزه های کشورهای منطقه این موضوع را تشدید می کند و باعث می شود تا ازآن ها استفاده ابزاری شود.
با توجه به کشته شدن تعدادی ازملا امام ها توسط طالبان، تعدادی از این قشر نیز به خاطر ترس از طالبان نماینده افکار و اندیشه های آنان می شوند.
اما اینکه دولت و مقامات امنیتی افغانستان چه اقدامی برای کنترل کار ملاامامان می توانند انجام دهد؟ سؤالیست که آقای سانچارکی چندان از پاسخ آن مطمئن نیست. زیرا به نظر وی حکومت افغانستان نتوانسته است رابطه درست و منطقی با این گروه دینی برقرار کند.
به عقیده آقای سانچارکی، عدم موفقیت حکومت افغانستان برای تنظیم رابطه و ایجاد اعتماد در بین ملا امام ها، با عدم درک نیروهای خارجی و برخوردهای نادرست آنان، درکنار برنامه های مبتذل رسانه ای تحت عنوان دموکراسی، مجموعه ای فراهم می آورد که باعث تأثر خاطر یا سوءاستفاده مذهبیون می شود و اسلام متحجر و قشری طالبان را تقویت می کند. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید