افغانستان در تلاطم تاریخ

هفت و هشت ثور (اردیبهشت)، دو روز تلخ در تاریخ افغانستان

DR

امروز هشتم ماه ثور، مصادف است با سالروز پیروزی مجاهدین و دیروز هفتم ثور، سالروز پیروزی چپی ها بود. اگرچه طرفداران مجاهدین و چپی ها، دو طیف مشخص سیاسی را تشکیل میدهند، ولی بصورت عموم مردم در مورد این دو روز و وقایعی که به آن مربوط میشود، دید انتقادی دارند.

تبلیغ بازرگانی

اگرچه به نظر می آید که در زمان کمونیست ها در افغانستان پیشرفت های صورت گرفت، ولی مردم افغانستان، دست نشانده بودن رژیم های تره کی و کارمل را هرگز نپذیرفتند، و اگرچه مجاهدین، از استقلال مملکت در برابر تجاوز بیگانگان، دفاع کردند، ولی به نظر می آید که خرابی ها و افرطی گری های آنان را همه بیاد دارند.

برای یاد بود از این دو روز و تحلیل از دید مردم در مورد آن، انروز گفتگویی داریم با معراج امیری، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی. آقای امیری با تصریح اینکه خودش نه «هفتی » است و نه «هشتی»، میگوید که در هردو تاریخ، آنچه در افغانستان رخ داد، منافی منافع ملی کشور بود. خلقی ها و پرچمی ها مشروعیت مردمی نداشتند، بلکه دست نشاندۀ یک سیستم استعماری بودند و مجاهدین، با وجودیکه در آغاز، از طرفداری مردم برخوردار بودند، ولی این طرفداری از استقلال وطن بود، نه از احزاب و تنظیم ها.

در مورد آزادی زنان، آقای امیری پیشرفت های دوران کمونیست ها را به این دلیل نا موجه میداند که با روحیات مردم همنوایی نداشت و در ساحۀ اقتصادی، میگوید که مجاهدین اصلاً برنامه ای نداشتند و پرچمی ها و خلقی ها هم از برنامه های اقتصادی تصوراتی داشتند که به دلیل مخالفت مردم، یا نتوانستند آنرا عملی کنند یا هم موفق نشدند.

گفتگو با معراج امیری، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید