موزیک

"همه با هم به اپرا برویم"

"همه با هم به اپرا برویم"
"همه با هم به اپرا برویم"

طی دو روز ۶ و ۷ مه، برای یازدهمین بار، "مجمع اپراهای فرانسه" ، با همکاری "اپرا اروپا"، همه را به رفتن به اپرا دعوت می کند تا بدین وسیله تصویر این هنر را، که هنر ویژه نخبگان و ثروتمندان به شمار می آید، تغییر دهد. از این رو ۲۱ اپرای این کشور طی این دوروز درهای خود را رایگان به روی عموم می گشاید و آنها نه تنها از اپرا بهره مند می شوند بلکه می توانند پشت صحنه را هم ببینند و در شماری کارگاه شرکت کنند.

تبلیغ بازرگانی

البته این روزها روزهای اروپائی اپرا هم نام دارد و در ۲۵ کشور، هشتاد ساختمان اپرا در های خود را به رایگان به روی عموم می گشایند.

طی همین روزها در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار نفر به دیدن این اپرا ها رفته بودند. گفتنی است که اپرا از این نظر، دست کم در فرانسه، چندان مردمی نیست که زبان خاص خود را دارد و شماری نیز به گرانی بلیط های آن اشاره می کنند که تا حدی بازدارنده است. البته با ۴۰ یورو هم می توان یک بلیط اپرا را خرید که گاه کمتر از کنسرت های راک و پاپ است. نباید فراموش کرد که به صحنه بردن هر اپرا خرج بسیاری داد و نظر به کم بودن شمار اجراها نمی تواند این هزینه را جبران کند.

امسال "ماری-نیکل لومیو"، خواننده کانادائی کنتر آلتوی اپرای یک کنسرت رایگان در سالن "اپرا کمیک" پاریس اجزا می کند که امروز درهای خود را پس از ۲۰ ماه ترمیم می گشاید. کنسرت های رایگان دیگری طی این دو روز پایان هفته برگزار می شود.

اپرای "وتسک" اثر "آلبان برگ" هم به رایگان در اپرای پاریس به روی صحنه می رود که البته می بایستی از خیلی پیش رزرو کرد چون درخواست بالاست.

اپرای "کان" در شمال فرانسه، دست به ابتکار جالبی زده و آن برگزاری یک نمایشگاه پرتره زنان در لباس اپراها در زندان این شهر است. این نمایشگاه در پی کارگاهی در همین زندان برگزار می شود که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ برای زندانیان زن جریان داشت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید