ایران/ اتمی

واکنش ها به آغاز غنی سازی درتاسیسات زیرزمینی فوردو

تاسیسات زیرزمینی "فوردو" درنزیکی های شهرقم
تاسیسات زیرزمینی "فوردو" درنزیکی های شهرقم

به دنبال انتشارخبرآغازدورتازه ی غنی سازی اورانیوم در تاسیسات زیرزمینی "فوردو" درنزیکی های شهرقم، دولت ها عربی این اقدام ایران را ناقض تهدات بین المللی ایران دانستند.

تبلیغ بازرگانی

واکنش کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه و انگستان بلافاصله پس تائید آغازغنی سازی درفوردو توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی انتشاریافت.
روزگذشته دوشنبه نهم ماه ژانویه، دیروز، مقامات اتمی ایران اعلام کردند که تاسیسات هسته ای فوردو راه اندازی شده است.
به دنبال انتشاراین خبر، یک سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، خبر تهران را مبنی برآغازغنی سازی درحد بیست درصد درفوردو، مورد تائید قرار داد.
ایران می گوید: درتاسیسات فوردو اورانیوم، برای استفاده های پزشکی تا بیست درصد غنی سازی خواهد شد. همزمان علی اصغرسلطانیه نماینده جمهوری اسلامی درآژانس تصریح کرد که
عملیات غنی سازی درفوردو تحت نظرآژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد.
اقدام ایران درانتقال غنی سازی اورانیوم به تاسیسات زیرزمینی فوردو با واکنش شدید غرب مواجه شد.
درپاریس سخنگوی وزارت امور خارجه فرانس با انتشاربیانیه ای اقدام ایران را "نقض شدید و وخیم" قوانین بین المللی توصیف کرد و آنرا محکوم کرد.
"رومن نادال" سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت:"علی رغم صدور شش قطعنامه ازسوی شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران گام دیگری درجهت نقض قوانین بین المللی برداشته است. وی افزود این اقدام جدید تحریک آمیزایران ما را بطورجدی برآن می دارد که باتشدید هرچه بیشترتحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی، با همکاری کشورهای متحد خود و کشورهای داوطلب شرکت درتحریم ایران شدید ترین و بی سابقه ترین تحریم ها را علیه ایران به اجرا بگذاریم".
سخنگوی فرانسوی با اشاره به اینکه تاسیسات فوردو سال ها به صورت مخفی نگاه داشته شده است گفت: علاوه برآن" ادعای ایران درمورد غنی سازی بیست درصدی جهت استفاده درراکتور اتمی امیرآباد تهران فاقد اعتباراست، زیرا ایران بارها پیشنهاد های کشورهای غربی را درمورد تامین نیاز اورانیوم بیست درصدی مورد نیاز ایران را رد کرده است".

درواشنگتن نیز سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از آغازغنی سازی درفوردو گفت: این موضوع اوضاع را بیش از پیش وخیم ترخواهد کرد.
همزمان با سخنان مقامات آمریکا و فرانسه، دولت های انگستان و آلمان نیزبا نکوهش اقدام ایران، آنرا "نقض تعهدات ایران" توصیف کردند.
 دولت ایتالیا نیز امروز با محکوم کردن غنی سازی اورانیوم در تاسیسات فوردو اعلام کرد که از تحریمهای سخت علیه رژیم تهر ان حمایت می کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید