افغانستان / طالبان

واکنش ها در مورد فرار طالبان از زندان قندهار

REUTERS/Yuri Cortez

ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که طالبان زندانی در قندهار، برای فراراززندان، از کمک درداخل زندان مستفید شده اند، و مفسرین سیاسی، متعاقب این عمل موفقانۀ طالبان، فرضیه های زیادی را مطرح میکنند.

تبلیغ بازرگانی

ریاست جمهوری افغانستان، براساس یک گزارش وزارت داخله، گفته است که، درحالیکه تونلی را که طالبان حفر کرده بودند، دریک سلول زندان منتهی میشد، زندانیان سلول های دیگراین زندان، بدون مستفید شدن از همکاری در داخل زندان، نمیتوانستند فرار کنند. همچنان، درحالیکه طالبان تصریح کرده اند که برای انجام این فرار پنج صد زندانی، حدود پنج ماه را صرف حفراین تونل و آماده گیری برای این فرار کرده اند، و 500 طالب، بعد از فرار از راه این تونل سه صد متری، با موتر (اوتوموبیل) به جای دیگری منتقل شده اند، مسئولین میگویند که حفر تونل، و انتقال این 500 شخص، نمیتوانست از انظار عامه، و بخصوص مسئولین امنیتی، دور بماند. وزیر داخله اضافه میکند که خانه ایکه در آن تونل را حفر کرده بودند، دو و نیم ماه قبل از این واقعه، توسط پولیس بازرسی شده بود.

واکنش های زیادی درین مورد شنیده شده است. صحبت ازین است که حکومت حامد کرزی، که قبلاً هم مشروعیتش ضعیف بود، با این موفقیت طالبان، بیشتر از پیش مشروعیت خود را میبازد. در مورد اینکه آیا یک همچنین عملی، بدون کمک مسئولین زندان، ممکن است، یا خیر، یکی از دیپلومات های سابق افغانستان، بنام احمد سعیدی میگوید که حفر تونل بدون اینکه کسی بفهمد، ممکن است و درگذشته سوء قصد های به این طرز صورت گرفته است. و از سوی دیگر، سوء قصد های قبلی نشان میدهد که طالبان درصفوف نیروهای امنیتی افغانستان رخنه کرده اند.

ولی استاد احمد مسعود، استاد دردانشگاه کابل میگوید که احتمال دارد حکومت به این دلیل درمورد فراراین افراد چشم پوشی کرده باشد که بتواند پیش شرط طالبان برای مذاکره را، که آزاد کردن زندانیان بود، بصورت غیررسمی ادا کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید