ایران / داخلی

وزیر امور محیط زیست معرفی شد

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با صدور حکمی معصومه ابتکار را به معاونت رئیس جمهوری در امور محیط زیست منسوب کرد.

معصومه ابتکار در دوران محمد خاتمی نیز معاون رئیس جمهوری در امور حفظ محیط زیست بوده است. معصومه ابتکار از دانشجویان خط امام و سخنگوی گروه گروگانگیران سفارت آمریکا در تهران در آغاز انقلاب بوده است.
هفته گذشته نیز دولت ایران یک زن را بعنوان سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی معرفی کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید