افغانستان/ بودجه- گفتگو

وزیر دارائی افغانستان پیش نویس بودجه سال ٩٣ را تقدیم شورای ملی این کشور کرد

وزیر دارائی افعانستان، این هفته پیش نویس طرح پیشنهادی بودجه این کشور برای سال ١٣٩٣خورشیدی را تقدیم شورای ملی افغانستان کرد. 

تبلیغ بازرگانی

هزینه های این بودجه برای سال مالی ٩٣، هفت میلیارد و ٩٠٠ میلیون دلار اعلام شده است که به گفته کارشناسان پیش‌بینی می شود که حدود ٤٠٠ صد میلیون دلار کسری داشته باشد.

 منابع دولتی افغانستان می گویند: کاهش ٩ میلیارد افغان (١٦٠ میلیون دلار) درآمد داخلی نسبت به سال گذشته و کاهش میزان کمک‌های خارجی فشار بر بودجه دولت را افزایش می‌دهد.

درآمد داخلی در بودجه سال آینده، معادل ٣٫٢ میلیارد دلار پیش بینی شده است که از این مقدار ٨٫١ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد و ٤٧٩ میلیون دلار نیز از منابع غیرمالیاتی و درآمدهای معادن به دست خواهد آمد.

متن پیشنهادی وزیر دارائی نشان می دهد که مجموع بودجه مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت افغانستان ٩٫٧ میلیارد دلار اعلام شده که تاکنون منابع تأمین ۵٫٧ میلیارد دلارآن مشخص شده است.
از این مبلغ ٣٫٢ میلیارد دلاراز منابع داخلی و ١٫۵ میلیارد دلار از کمک‌های منابع خارجی تأمین شده و کسربودجه دولت ٤٤٦ میلیون دلارخواهد بود.

***

گفتگو با محمود صیقل

درباره بودجه سال ٩٣ افغانستان و ارقام پیش‌بینی شده درگفت وگویی با آقای محمود صیقل- اقتصاددان در کابل، در آغاز از وی درباره تغییرات بودجه نسبت به سال جاری خورشیدی پرسیدم؟

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید