ایران

وزیر نفت گفت: ایران ظرف دوسال 6 پالایشگاه جدید میسازد

وزیر نفت جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس 157 اوپک در وین اظهار داشت که تحریم ها هیچگونه تأثیری بر روی صنعت نفت ایران نداشته و نخواهند داشت. وی اعلام داشت که ایران تا سال 1013 میلادی میتواند 6 پالایشگاه جدید بسازد.

تبلیغ بازرگانی

پس از 36 سال ریاست کنفرانس اوپک به ایران رسید و سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی جانشین ویلسون پاستور ( وزیر نفت اکوادور ) شد. وزیر نفت جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس 157 اوپک در وین اظهار داشت که تحریم ها هیچگونه تأثیری بر روی صنعت نفت ایران نداشته و نخواهند داشت. وی اعلام داشت که ایران تا سال 1013 میلادی میتواند 6 پالایشگاه جدید بسازد.

درباره این موضوع گفتگوئی انجام دادهایم با حسن منصور استاد اقتصاد دانشگاه لندن و از وی میپرسیم که ریاست ایران بر کنفرانس اوپک دروین چه مزایائی میتواند برای ایران دربرداشته باشد؟ ازوی همچنین میپرسیم که با توجه به صادرات متوسط نفت خام ایران که روزانه بطور متوسط دو میلیون و پانصد هزار بشکه است، وزیرنفت چگونه میتواند طی دو سال 6 پالایشگاه جدید در ایران بسازد؟

گفتگو با حسن منصور

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید