نوروز ۱۴۰۰/ سی سالگی ار.اف.ای

کنسرت پیانوی پری برکِشلی و آنیک شارترو

پری برکشلی
آنیک شارترو
یوهانس برامس
والس‌های عاشقانه ـ شماره‌های ۵، ٤ و ٧
رقص‌های مجارـ شماره‌های ٣ و ١
پری برکشلی آنیک شارترو یوهانس برامس والس‌های عاشقانه ـ شماره‌های ۵، ٤ و ٧ رقص‌های مجارـ شماره‌های ٣ و ١ © RFI

کنسرت پیانوی پری برکِشلی و آنیک شارترو، با «والس‌های عاشقانه ـ شماره‌های ۵، ٤ و ٧» و «رقص‌های مجارـ شماره‌های ٣ و ١» از یوهانس برامس