برنامه دو زبانه

 در این برنامۀ رادیویی که به دو زبان فارسی و فرانسه تهیه و پخش می‌شود، درباره بسیاری از زمینه‌های حوزۀ تمدنی فارسی و فرانسه اعم از تاریخ، فلسفه، ادبیات، فولکلور و گاه، سیاست سخن گفته می‌شود.

کلیۀ برنامه‌ها
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ۶
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ۶