برنامه دو زبانه

 در این برنامۀ رادیویی که به دو زبان فارسی و فرانسه تهیه و پخش می‌شود، درباره بسیاری از زمینه‌های حوزۀ تمدنی فارسی و فرانسه اعم از تاریخ، فلسفه، ادبیات، فولکلور و گاه، سیاست سخن گفته می‌شود.

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵
  6. ۶