برگ هایی از فرهنگ و هنر افغانستان

به خبر های هنری و فرهنگی افغانستان نگاهی می کنیم و در گفتگو هایی با دست اندر کاران رشته های گونگون هنری، گزارش هایی از مهمترین رویدادهای این حوزه ارائه می دهیم.  

کلیۀ برنامه‌ها