Image carrée

تاریخ تازه‌ها

رویدادهای روز که خمیرمایۀ «اخبارِ» رسانه ها را تشکیل می دهند، فراوان ریشه در گذشته دارند و گاه بیش از آنکه حاصل گریز ناگهانی احوال روز باشند، نتیجۀ دیگرگون شدن هر چند کُند، اما ژرف و پایدار روزگاری دراز مدت اند. «تاریخ تازه‌ها» بر گذشتۀ رخدادهای روز می نگرد و در این نظر و گذر پیشینۀ چرخش‌ها‌ی کنونی را باز می نماید.

دنباله
همه بخش‌ها
 • Image carrée
  23/05/2023 11:19
 • Image carrée
  16/05/2023 09:42
 • Image carrée
  09/05/2023 09:45
 • Image carrée
  02/05/2023 09:03
 • Image carrée
  25/04/2023 09:58
 • Image carrée
  18/04/2023 15:46
 • Image carrée
  11/04/2023 10:13
 • Image carrée
  04/04/2023 10:22
 • Image carrée
  29/03/2023 10:23
 • Image carrée
  21/03/2023 09:00
 • Image carrée
  14/03/2023 09:00
 • Image carrée
  08/03/2023 08:49
 • Image carrée
  01/03/2023 09:51
 • Image carrée
  21/02/2023 08:06
 • Image carrée
  14/02/2023 11:16
Image carrée
تاریخ تازه‌ها
رویدادهای روز که خمیرمایۀ «اخبارِ» رسانه ها را تشکیل می دهند، فراوان ریشه در گذشته دارند و گاه بیش از آنکه حاصل گریز ناگهانی احوال روز باشند، نتیجۀ دیگرگون شدن هر چند کُند، اما ژرف و پایدار روزگاری دراز مدت اند. «تاریخ تازه‌ها» بر گذشتۀ رخدادهای روز می نگرد و در این نظر و گذر پیشینۀ چرخش‌ها‌ی کنونی را باز می نماید.