دنیای اقتصاد

این برنامه به انعکاس اخبار اقتصادی کشورهای صنعتی و تحلیل و تشریح برخی از مکانیسم های اقتصادی جهان اختصاص دارد

کلیۀ برنامه‌ها