صدا و سکوت

صدا و سکوت : حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد بشر زمینۀ اساسی این مجلۀ رادیوئی است. آزادی اندیشه، عقیده و بیان، احترام به حیثیت انسان، زندگی خصوصی و امنیت او، آزادی اجتماعات، حق برخورداری از برابری و عدالت، حقوق اقتصادی و اجتماعی و ... موضوعات گوناگون این برنامه را تشکیل می دهد. سخن شاهدان، دیدگاۀ کارشناسان و ترسیم سیمای مدافعان این حقوق و آزادیها در این مجلۀ هفتگی جایگاه ویژه‌ای دارد.

کلیۀ برنامه‌ها
  1. ۱
  2. ۲
  1. ۱
  2. ۲