نقد باورها

برنامه ایست که به بررسی دلائل عقب افتادگی ایران و ارتباط احتمالی آن با برخی از ویژگی های فرهنگی و رفتارهای اجتماعی در ایران می پردازد.