گزارش هفته

گزارش هفته : "گزارش هفته" به زوایای گوناگون زندگی روزمره می پردازد و از نگاه و زبان کارگزاران و دست اندر‌کاران، پدیده‌های مختلف جهان پیرامون را در بافتار اجتماعی و فرهنگی آن ترسیم می کند.

کلیۀ برنامه‌ها
  1. ۱
  2. ۲
  1. ۱
  2. ۲