فرانسه، قانون اعتماد سازی

پارلمان فرانسه یکی از دو متن تشکیل دهندۀ قانون «اعتماد سازی در زندگی سیاسی» را تصویب کرد.

پارلمان فرانسه، روز گذشته، یکی از دو متن تشکیل دهندۀ قانون معروف به «اعتماد سازی در زندگی سیاسی» را تصویب کرد.متن تصویب شده، استخدامِ اعضایِ خانواده را توسط وزرا، نمایندگان هر یک از دو مجلس و نیز مسئولان اجرائی استانی و محلی به هر عنوانی که باشد، ممنوع می کند.متن دوم همین قانون که «بودجۀ ذخیرۀ» در اختیار نمایندگان را حذف می کند هنوز مورد گفتگو قرار دارد. برخی از نمایندگان وجود این بودجه را برای پیشبرد برخی طرح های فوری ضروری می دانند.