پاریستان

پاریستان
پاریستان .

در یکی از محله های پاریس به دیدن «پاریستان» فیلم مستند محمد رضا صاحب داد میرویم. جمعیت انبوهی برای تماشا آمده است و رضا صاحب داد را به عنوان مهاجر افغانی متولد ایران معرفی میکنند. در این فیلم، صحنه های از زندگی مهاجران افغان در پاریس را میبینیم و همچنان، زندگی اجتماعی افغان ها و بازدید های سیاسی را. بعد از تماشای فیلم، محمد رضا صاحب داد به سوال ها جواب میدهد و خانم نیلوفر دبیری به فارسی ترجمه میکند.

تبلیغ بازرگانی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید