ایران/ عربستان

پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به عربستان سعودی

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی

 به دنبال تهدید عربستان سعودی مبنی براحتمال خارج ساختن کادرهای دیپلماتیک این کشور ازتهران، تنش میان تهران و ریاض یک افزایش بیشتری یافت.

تبلیغ بازرگانی

 عربستان سعودی روزیک شنبه، از دولت تهران خواسته بود که امنیت هیئت دیپلماتیک این کشوررا تامین نماید، که درغیراین صورت، دولت ریاض دیپلمات های خود را به خارج انتقال خواهد داد.

در همین رابطه رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدارامروز خود با ارباب جراید در پایتخت ایران با اشاره به تهدید عربستان گفت: تامین امنیت سفارت خانه ها و حفظ جان دیپلمات ها جزء اصول اساسی هرکشوری است و جمهوری اسلامی ایران نیز به نوبه خود این کاررا انجام می دهد.

مهمانپرست بدون اشاره مستقیم به شعاردهندگان علیه خاندان سعودی گفت: بیان احساسات توسط مردم ما نباید لطمه ای به کارسفارتخانه های خارجی واردکند و وظیفه ماست که ازهرگونه
تعرض نسبت به این سفارتخانه ها جلوگیری کنیم و این کاررا انجام خوهیم داد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید