دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه /مطبوعات

پانزده ماه مارس سالروز آغاز تظاهرات مردم سوریه

@fotolia
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۵ دقیقه

امروزمصادف است با پانزدهم ماه مارس. یک سال پیش درچنین روزی اولین صفوف تظاهرات اعتراضی درشهرخونین حُمص وبرخی دیگر ازشهرهای سوریه وارد خیابان شد و بلافاصله با گلوله های مامورین حکومتی سرکوب گردید.

تبلیغ بازرگانی

 با این حال، مردم سوریه مبارزات اعتراضی خود را تا امروزهرگز رها نکرده اند، و اکنون، با گذشت سی صد و شصت و پنج روز، وسعت مبارزات نه تنها کاستی نگرفته بلکه با به جای گذاشتن بیش ازهشت هزارو پانصد قربانی همچنان با قدرتی بیش از یک سال پیش ادامه یافته است.
روزنامه های امروز فرانسه به مناسبت یک سال مبارزه و هزاران قربانی، بیشترین گزارش های خود را، باردیگر، به وضع وخیم سوریه و سرکوب های بی رحمانه مامورین رژیم بشاراسد اختصاص داده اند، که به آن بازخواهیم گشت.
حال که ازجنایات صورت گرفته درسوریه سخن رفت، به گزارشی درلاکروا ارگان جامعه مسیحیان فرانسه اشاره کنیم که دردیگر روزنامه ها نیز به آن پرداخته شده است. دادگاه جنائی بین المللی درلاهه اولین حکم محکومیت خود را درمورد یک متهم به ارتکاب جنایات جنگی صادرکرد و، به نوشته این روزنامه، دادگاه، به این طریق، به همه افرادی که به جنایت علیه بشریت دست زده اند هشدارداده که روزی باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
لاکروا می نویسد: صدوراولین حکم محکومیت علیه یک جنایت کارجنگی درواقع موفقیتی برای این دادگاه با شمارمی رود که ازسال دو هزارو دو میلادی با یک صدو هشت میلیون اُورُو بودجه و هفت صد عضودائم وغیردائم به ده ها پرونده مجرمین جنایات علیه بشریت رسیدگی کرده است. دراین مورد، محکوم یکی از رهبران اپوزیسیون کنگو است که بین سال های دو هزارو دو و دو هزارو سه درجنگ های داخلی این کشورهزاران کودک را مسلح کرده و به میدان جنگ فرستاده است.
لاکروا می نویسد: با صدوراین حکم، دادگاه جنائی بین المللی ادامه موجودیت خود را درمقابل انتقاد ها و تردید های بسیاردرمورد مفید به فایده بودن این نهاد بین المللی ثابت کرد. یک کارشناس دادگاه لاهه می گوید: با حکم صادره داده درواقع این پیام را رسانده است که مرتکبین جنایت علیه بشریت باید بدانند که دوران جنایت بدون مجازات به پایان رسیده است.
بازمی گردیم به سوریه و سالگرد سرکوب های مردم معترض به دست نیروهای تحت فرمان حکومت دمشق. درپاریس سازمان گزارشگران بدون مرز دوشنبه شب، طی مراسمی، جایزه "شهروند نت" را به پاس تلاش های جوانان سوری که توانستند از طریق اینترنت، هم شبکه بسیج داخلی را سامان دهی کنند وهم جهان را ازآنچه که دراین کشورمی گذرد آگاه سازند، به یک دختربیست وهفت ساله سوری اعطا کرد.

فیگارو درگزارشی دراین رابطه می نویسد: جوانان سوری اکنون یک سال است که با ازخود گذشتگی به بسیج عمومی علیه سرکوب ها پرداخته اند.
یاسمین دخترجوانی که به نمایندگی از سوی جوانان سوری جایزه را دریافت کرده می گوید: رژیم سوریه درحال فرریزی است، من موج فرارها از ارتش و دستگاه دولتی را براین مدعای خود شاهد می گیرم.
وی می افزاید: اگر حمایت های روسیه و چین ازحکومت بشاراسد نبود، این حکومت مدت ها پیش فرو ریخته بود، و امروز نیزسرنگونی رژیم بشار اسد سرنوشت محتوم این رژیم است، تحقق آن تنها به زمان بستگی دارد.

ولیبراسیون روزنامه دیگر صبح پاریس به همین مناسبت، یعنی یک سال مبارزات مردم سوریه، یک گزارش دو صفحه ای را به رویداد ها خونین این کشورطی یک سال گذشته اختصاص داده.
لبیراسیون می نویسد: یک سال مبارزه، نزدیک به ده هزارکشته، همان شماریا بیشتر افراد ناپدیده شده، هزاران هزار مجروح رها شده بدون کمک های پزشکی، ده ها هزارزندانی، محله های بیشمار ویران شده زیربمباران تانک ها و توپ های حکومتی، که حتی به زنان وکودگان نیز رحم نمی کنند، این است امروز آنچه درسوریه مشاهده می شود، آنوقت رژیم حاکم براین کشور همه ی انچه را که جلوی چشم جهان درحال روی داد ن است نتیجه توطعه های آمریکا و اسرائیل علیه مردم "مقاوم" سوریه قلمداد می کند. لیبراسیون می نویسد: ازنظررژیم بشاراسد، وسائل ارتباط جمعی دروغ می گویند و تروریست های سلفی هستند که توانسته اند به سوریه نفوذ کرده و اقد امات تروریستی سازمان دهی کنند، ولی کارگزاران همین رژیم نمی توانند بگویند که بلاخره این هزاران هزارپیروجوان که حکومت و نیروهای ویژه بی رحم آن را درخیابان ها به چالش می کشند چه کسانی هستند و چه می خواهند؟.
هومنیته ارگان هوادران حزب کمونیست فرانسه نیز گزارشی را به یک سالگی آغازمبارزات مردم سوریه اختصاص داده است.
دریکی از مطالب هومنیته به بیانیه ی عفو بین الملل درمورد اعمال شکنجه درزندان ها سوریه اشاره شده است. به نوشته هومنیته، علی رغم همه تلاش ها برای پایان دادن به سرکوب ها، درحال حاضربرای کاهش بحران درسوریه راه حلی درچشم اندازدیده نمی شود، زیرا هیچ راه حلی که بتواند کارسازباشد بدون جلب موافقت روسیه و چین ممکن نخواهد بود، و به این ترتیب، درحال حاضر نشانی از تمایل روسیه به همکاری درسازمان ملل متحد برا حل بحران سوریه دردست نیست.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.