ایران/اتمی

پایان دیپلماسی در بحران اتمی ایران

AFP / Don Emmert

منصور فرهنگ : اولین نکته ای که می توان در باره سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل گفت این است که او و دیگررهبران جمهوری اسلامی هیچ ارزشی برای گزینۀ دیپلماسی به منظور حل و فصل بحران اتمی خود قایل نیستند. سخنرانی محمود احمدی نژاد درواقع نتیجه ای جزتشدید تقابل میان جامعۀ بین المللی و ایران برسر برنامۀ اتمی این کشور ندارد.

تبلیغ بازرگانی

محمود احمدی نژاد در سخنرانی اش درکنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح های اتمی در سازمان ملل قدرت های جهانی و در رأس آنها آمریکا را متهم کرد که به دلیل داشتن هزاران کلاهک های اتمی بزرگترین تهدید امنیت جهانی به شمار می روند.
ناظران می گویند درمتن بحران برنامۀ اتمی ایران وتنشی که این بحران در مناسبات این کشور با قدرت های غربی برانگیخته اقدام رئیس جمهوری ایران تلاشی برای تغییر معادله یا باصطلاح "انداختن توپ" در زمین قدرت های بزرگ اتمی ودررأس آنها آمریکاست. درواکنش وزیرخارجۀ آمریکا گفته است که نفس حضور رئیس جمهوری ایران درکنفرانس دیروزسازمان ملل گویای تشدید انزوای بین المللی این کشور است.
منصورفرهنگ استاد علوم سیاسی درآمریکا درارزیابی این دو تلقی می گوید :
اولین نکته ای که می توان دراینباره گفت این است که آقای احمدی نژاد و دیگررهبران جمهوری اسلامی هیچ ارزشی برای گزینۀ دیپلماسی به منظورحل و فصل بحران اتمی خود قایل نیستند.

سخنرانی محمود احمدی نژاد درکنفرانس بازنگری سازمان ملل نتیجه ای جزتشدید تقابل میان جامعۀ بین المللی و ایران برسربرنامۀ اتمی این کشور ندارد.

مخاطبین آقای احمدی نژاد دیپلمات ها وکارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا دولت ها نیستند. مخاطبین آقای احمدی نژاد توده های کشورهای مسلمان و به خصوص توده های عرب هستند و نیزحامیان خود احمدی نژاد در داخل کشور.
با این حال احساسات برانگیختۀ این توده ها زودگذر است و تاثیری برمعادلات جهانی ندارد. اینکه محمود احمدی نژاد می گوید آمریکا باید از آژانس بین المللی انرژی اتمی اخراج شود یا ساختار شورای امنیت تغییرکند همه به شوخی می ماند که کمترین ارتباطی هم با دستور کار کنفرانس بازنگری در سازمان ملل نداشت. حتا برخی سخنان مثبت رئیس جمهوری ایران در پشتیبانی از خلع سلاح اتمی درجهان بی اثرو فاقد اعتبار است، زیرا این سخنان از سوی رئیس دولتی ایراد می شود که کمترین حقوق شهروندانش را درابرازمخالفت و انتقاد به رسمیت نمی شناسد.
 

مصاحبه با منصور فرهنگ

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید