فرانسه/مطبوعات

پرونده اتمی ایران درمطبوعات هفتگی فرانسه

رویداد خونین تروریستی دردوشهرفرانسه، با هفت قربانی، درهفته ای که گذشت، یک باردیگر این کشور را، مانند شماردیگری از کشورهای جهان، با معضل تروریسم بین المللی و یا آنچه که، تروریسم بنیادگرائی اسلامی، نامیده می شود رو به روساخت.

تبلیغ بازرگانی

 فرانسه درحالی این هفته با سوءقصدهای تروریستی درتولوز و مونتو بان رو به رو شد که هنوزچند شهروند این کشوردراسارت گروگانگیران درآفریقا به سرمی برند.

همانگونه که درخبرهای هفته گذشته آمده بود، یک جوان بیست و چهارساله فرانسوی، به نام "محمد مراح" وابسته به سازمان تروریستی القاعده، طی دو اقدام تروریستی، سه نظامی فرانسوی و سه کودک مدرسه کلیمیان تولوز به همراه آموزگار آنان را به قتل رساند.
با اینکه این ماجرا با شناسائی سریع عامل ترورها و رفع خطربه پایان رسید، ولی علل و عوامل وقوع چنین حوادثی ازسوی یک جوان ناراضی همچنان توجه محافل سیاسی و مطبوعاتی این کشوررا به خود مشغول داشته است.
علاوه برروزنامه های هفت روزگذشته، هفته نامه های این هفته نیزگزارش هائی را به رویداد های دو شهرتولوز و مونتوبان اختصاص داده اند.

درکناراین تیترمشترک، مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری درفرانسه، ایران و پرونده اتم این کشور، سوریه و ادامه کشتارهای معترضین توسط نیروهای دولتی ازدیگر عناوین هفته نامه های این هفته فرانسه هستند.
لوپوئن، درکنارگزارش های خود پیرامون اوجگیری مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری درفرانسه و رویداد تروریستی هفته گذشته، درگزارشی به تحولات این هفته دربحران داخلی سوریه می پردازد.

لوپوئن می نویسد: آنچه می توان گفت این است که اکنون هیچ کس حاضرنخواهد بود برسر ثبات آینده رژیم بشاراسد شرط بندی نماید.
کافی است به اوضاع کنونی دراین کشورتوجه کنیم که روز به روز درحال وخیم ترشدن است. درروزهای پایانی هفته گذشته سوءقصد های مهیب درپایتخت و دو شهربزرگ درعا و حلب نشان داد که حوادث به صورت شتاب ناکی رویاروئی ها را به سوی نظامی شدن کامل سوق می دهد.
لوپوئن می نویسد: با این حال داده حا حکایت ازآن دارد که دراین اوضاع آشفته رژیم هنوز برخی از کارتهای بازی را دراختیاردارد .

برای مثال، به نوشته لوپوئن، درزمینه نظامی نیروهای وفاداربه رژیم این هفته توانستند با بازپس گیری مناطق شمال کشور، به ویژه شهرادلب مرزهای میان ترکیه و سوریه را تحت کنترل خود درآورند.
فرار ازارتش وفادار به رژیم به ویژه نیروهای ویژه تحت فرمان ماهراسد،برادربشاراسد، کاهش یافته است و یا دشوارترشده است. لوپوئن می افزاید، توان نظامی سرکوب حکومت همچنان براپوزیسیون برتری دارد، زیرا، تسلیحات ارسالی از سوی عربستان سعودی و قطرنتوانسته است تعادل نیروی نظامی را به نفع اپوزیسیون تغیردهد و به نظرمی رسد که ماه ها نیز طول خواهد کشید تا دراین مورد شاهد تغیری قابل توجه باشیم.
لوپوئن می افزاید: علاوه این کمبود توان نظامی، درزمینه سیاسی نیز اپوزیسیون رژیم بشدت دچارافتراق و تشتت است. وجود جناح های گوناگون و ناهمآهنگ دراپوزیسیون باعث شده است که روابط میان قیام کنندگان داخل کشورو اپوزیسیون خارج، اگر هم وجود داشته باشد، درهمه حال بسیارضعیف و ناکارآمد باقی بماند.

لوپوئن به زمینه های دیپلماتیک دررابطه با بحران سوریه اشاره می کند ومی نویسد: اگر چه، درهفته های اخیر، روسیه ناخشنودی خود را ازادامه اقدامات رژیم دمشق نشان می دهد، با این حال ظاهراً مسکو درنظرندارد رژیم بشاراسد را رها کند. روس ها دارای منافع نظامی وسیعی درسوریه هستند، علاوه برآن، کرملین ازاحتمال به قدرت رسیدن اسلامیون دراین کشورنگران است.

واما همانگونه که گفته شد، ایران و بحران حاصل ازپرونده اتمی این کشورهمچنان ازموضوعات مورد توجه مطبوعات جهان ازجمله فرانسه بوده است.

اکسپرس درشماره این هفته خود درگزارش تحت عنوان" جنگ غیرعلنی اسرائیل علیه برنامه اتمی ایران " می نویسد: قتل های برنامه ریزی شده، جنگ سایبری، انفجارهای مرموز، این ها حربه هایی هستند که دولت اسرائیل برای مقابله با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ازآن ها سود می جوید. اکسپرس درآغازبه دشواری گفت و شنود نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا می پردازد و خاطرنشان می سازد که درحال حاضر،علی رغم فشارهای دولت اورشلیم، درغرب این سیاست همچنان این نظردست بالارا دارد که: باید سیاست شمشیردولبه علیه ایران، یعنی تهدید احتمال حمله نظامی و افزایش بارتحریم را ادامه داد.

اکسپرس می نویسد: واقعیت این است که فشار تحریم ها هم اکنون نیز درحال ازنفس انداختن اقتصاد ایران است. اکسپرس می نویسد: آمریکا نگران انجام یک حمله نظامی ناموفق است، زیرا مسئولین امریکائی می دانند که اماکن تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی بسیار پراکنده است و صربه زدن به همه آنها کاراسانی نخواهد بود.

به نوشته اکسپرس، با این حال، علی رغم عدم وجود حمله نظامی دردستورکارغرب، جنگ غیرعلنی اسرائیل علیه برنامه های اتمی ایران همچنان ادامه دارد. این درست که جنگ مسلحانه ای میان اسرائیل و ایران درمیان نیست، ولی قتل های هدفمند، خرابکاری درتاسیسات اتمی، توقف و بازرسی کشتی های ایرانی نشانه های جنگی هستند که اسرائیل درحال پیش برد آن است و روز به روز نیز بردامنه ی آن افزوده می شود.
اکسپرس می نویسد: درپیشبرد همین جنگ ناپیدا تنها طی دو سال گذشته چهارتن از کارشناسان کم و بیش کارآمد اتمی رژیم اسلامی درخیابان ها تهران ازپای درآمده اند. اکسپرس می افراید: این پرسش مطرح است که چگونه این عملیات انجام می گیرد؟ آیا مامورین موساد خود عملیات را طراحی و اجرا می کنند؟ بدون تردید این نوع عمل کرد می تواند بسیارمخاطره امیز باشد، ازاین رو، به احتمال زیاد موساد ازعوامل داخلی درایران برای انجام طرح های خود استفاده می کند. درهرحال مجریان این ترورها افرادی هستند که میدان عملکرد خود را به خوبی می شناسند. عاملین قطعاً ازدشمنان سرسخت رژیم اسلامی، شاید هم سازمان هائی مانند مجاهدین خلق و یا سنُنی های مخالف رژیم بوده باشند.
یک افسراطلاعاتی اسرائیل می گوید: این درست است که کشته شده دو سه یا چهاردانشمند اتمی نمی توان ضربه کارسازی باشد، ده هاتن ازهمین کارشناسان آماده اند که برنامه ها را ادامه دهند، ولی این ضربات کوچک می تواند از نظرروانی نگرانی دیگران رابرانگیزد و احتمالاً هریک ازآنان ازخود بپرسندکه نفربعدی چه کسی خواهد بود؟.

اکسپرس پس ازشرح آخرین رویداد ها ی منطقه وجهان دررابطه با برنامه اتمی ایران، به آنچه که نشست آخرین شانس نامیده شده می پردازد و می نویسد: قراراست نسشتی که ازآن باعنوان آخرین بخت پیش گیری ازجنگ یاد می شود درجریان ماه میلادی آینده، آوریل، درشهراستانبول ترکیه برگزارگردد، واگراین مذاکرات یه توافقی مهم اصولی نیانجامد، به گفته یک کارشناس ایرانشناس، ایرانی تباراسرائیل ازماه ژوئیه منطقه وارد دوران خطرناک خود خواهد شد. به گفته مئیرجاودان فر ایران شناس مقیم اسرائیل درهردو صورت درزمینه دیپلماتیک تابستان داغی درپیش است.

********************************************

نوول ابزرواتور، هفته نامه دیگر پاریس نیزگزارشی را به برنامه اتمی ایران و بویژه احتمال حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته ای این کشوراختصاص داده.
این گزارش که تحت عنوان، هدف حمله فُوردو نام دارد، نگاشته شده یادآوری می کندکه ، غرب توسط مامورین اطلاعاتی خود ازسال دوهزارو هشت درجریان ساختمان تاسیسات زیرزمینی فُوردو درقلب کوه های نزدیک قم قرارداشت . یکی ازمامورین اطلاعاتی غرب که این تاسیسات را زیرنظرداشت توسط ایرانیان به قتل رسید و لی ماموروابسته به اسرائیل توانست به موقع به ترکیه انتقال داده شود، درهرصورت اطلاعات مربوط به فُوردو دراختیارواشنگتن، پاریس، لندن و تل اویو قرارگرفته بود، از این رو، اقدامات متقابل غرب علیه حکومت ایران درمورد این سایت اتمی ازسال دو هزارو نُه آغازشد.
نوول ابزرواتور می نویسد: اکنون مسئله فُوردو یکی ازعمده ترین دلمشغولی های قدرت های غربی است، تا جائیکه، ممکن است همین سایت هسته ای پنهان؛ موجبات بروز یک جنگ علیه ایران را فراهم آورد.
به نوشته هفته نامه فرانسوی از سال دوهزارویازده است که ایران غنی سازی اورانیوم را به زیرزمین های فُوردو انتقال داده است و این آن چیزاست که اسرائیل را بشدت نگران می کند. اسرائیلیان با ابراز این نگرانی می گویند، نمی توانند منتظربمانند و ببینند که غنی سازی دراین سایت اتمی تا حد ساختن سلاح اتمی ادامه یابد.
نوول ابزرواتورمی افزاید: ساختمان این سامانه غنی سازی اورانیوم چنان برای اسرائیل وغرب ازاهمیت برخوردار بوده است که مقامات اطلاعاتی آمریکا، حتی قبل از ادای سوگند توسط باراک اوباما، وی را درجریان اهمیت آن قرار دادند؛ و درسال دوهزاروهشت میلادی نیز یکی ازاولین کارهای نیکولا سارکوزی، پس ازورود به کاخ الیزه، جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به فُوردو بوده است.
نوول ابزرواتورآنگاه به تسلیحات جدید اعلام شده ازسوی ارتش امریکااشاره می کند که قادراست تونل های زیرزمنینی فُوردو را درهم بکوبد. هفته نامه فرانسوی می نویسد: ولی پرسش این است که آیا اوباما حاضر خواهد بود فرمان استفاده ازاین بمب های سنگرشکن را علیه تاسیسات جمهوری اسلامی صادرنماید. با اینکه مقامات واشنگتن گفته اند وتاکید می کنند که همه ی گزینه ها روی میزقرار دارد، ولی مقامات نزدیک به کاخ سفید تصریح می کنند که خط قرمز واشنگتن با خط قرمز تل آویو تفاوتی اساسی دارد.
به نوشته هفته نامه فرانسوی : برای تل آویو، حتی تلاشهای اولیه ایران درجهت تسلیحات اتمی نیز نگران کننده است، این درحالی است که دستگاه رهبری اوباما براین باوراست که تنها زمانی باید دست حمله نظامی زد که ایران عملاً وارد مرحله تولید بمب اتمی شده باشد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید