بررسی نشریات امروز فرانسه

پیشرفت منظم روند دموکراسی در تونس

@fotolia

در تلاشی برای ترمیم غفلت های گذشته دولت فرانسه و اشتباهات بزرگ  خانم میشل آریو ماری، وزیر امور خارجه پیشین اینکشور در قبال تونس، الن ژوپه،  وزیر امور خارجه جدید فرانسه راهی تونس شده است. جوی را که وی در بدو ورود خود کشف نموده، فضای لطیف و نوینی است که از نسیم دموکراسی بر خاسته   

تبلیغ بازرگانی

روزنامه بزرگ عصر پاریس، لوموند: از روز سقوط رژیم زین العابدین بن علی، دیکتاتورپیشین و فراری تونس در تاریخ چهاردهم ژانویه گذشته، مردم تونس بطور منظم و متدیک، و گام به گام و مرحله به مرحله در حال پیشروی بطرف استقرار دموکراسی در این کشورند.

مرحله بعدی در این راستا برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس موسسان است، که شکل سیاسی حکومت آینده و اصول قانون اساسی جدید تونس را تععین خواهد کرد.

رسالت وزیر امور خارجه جدید فرانسه، الن ژوپه در این سفر....

روزنامه های فرانسه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید