افغانستان / ماین

پیشرفت نسبی امور ماین زدایی

حدود یک ملیون و سه صد هزار تن از مردمان افغانستان، هنوز هم در خطر انفجار ماین قرار داردند. و بعد از بیست سال ماین زدایی، هنوز هم در 600 کیلومتر مربع خاک افغانستان، احتمال موجودیت ماین است.

تبلیغ بازرگانی

در طی بیست سال گذشته، به گفتۀ آلن مک دونالد، رئیس مرکز هم آهنگی سازمان ملل در مورد مین زدایی در افغانستان، 500 هزار ماین ضد انسانی، بیشتر از 22 هزار ماین ضد تانک، و بیشتر از 15 ملیون مهماتی که هنوز منفجر نشده بودند، پاک کاری شدند.

در سال 2011، از سوی دیگر، تنها 375 نفر در انفجار ماین کشته یا زخمی شدند، در حالیکه این رقم، در سال 2001 بیشتر از 2000 نفر بود.

مک دونالد اضافه میکند که آنان ساحات خطرناک را بخوبی میشناسند و در آخر سال 2011، تعداد این ساحات خطرناک، که سراسر کشور را در بر میگیرد، حدود 6000 محل بود، که مساحت عمومی آن، 600 کیلومتر مربع میشود. این ساحات در 1930 ولسوالی قرار دارند و به این ترتیب، میشود گفت که یک ملیون و سه صد هزار تن از مردم، در ساحات خطر ناک زندگی میکنند.

هر سال 90 ملیون دالر برای ماین زدایی به مصرف میرسد و منشاء این ماین ها، هم جنگ های دوران شوروی است و هم جنگ های داخلی متعاقب آن، و هم جنگ بر ضد طالبان، که هنوز هم ادامه دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید