بحران سیاسی در افغانستان

پیشنهاد ایجاد سه دادگاه اختصاصی

Getty Images/Stockbyte
متن توسط : عزیز احمد فرد
۷ دقیقه

با ایجاد دادگاه اختصاصی و ضبط صندوق های آرا توسط  دادگاه، بحران سیاسی درافغانستان اوج گرفته است وهنوزهم روی تعیین رئیس شورا تفاهم بوجود نیامده است.

تبلیغ بازرگانی

دلایل این مشکلات و پیدا کردن راه خروج ازآن، موضوع گفتگوی ماست با آقای رمضان بشردوست، نمایندۀ کابل در شورای ملی. تحلیل آقای بشر دوست  در این مسئله اینست که با این اشخاصی که امروز در ساحات مختلف در افغانستان در مسند قدرت قرار دارند، راه حل وجود ندارد. آقای بشردوست میگوید که کسانیکه امروز در انتخاب رئیس پارلمان، با همدیگر دست و پنجه نرم میکنند، همان کسانی استند که درگذشته، با اسلحۀ گرم با همدیگر میجنگیدند.

گفتگو با رمضان بشردوست، نمایندۀ کابل در شورای ملی

پیشنهاد آقای بشردوست اینست که سازمان ملل درافغانستان دخالت کند و بجای نیروهای خارجی فعلی، نیروهای کلاه سبز سازمان ملل به افغانستان بیایند و آنزمان باید سه دادگاه اختصاصی بوجود بیاید. یکی برای بررسی جنایات جنگی، دیگر برای اختلاس ها و سومی هم برای کسانیکه مال و خانۀ مردم را غصب کرده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید