بررسی روزنامه های فرانسه

پیشنهادهای تجاری پشت پرده ایران، به صنایع هوائی و نفتی آمریکا

@fotolia

  فیگارو: "ایران درپشت پرده به آمریکا چه  پیشنهادهایی ارائه کرده است؟" با انتشار متن توافق های انجام شده میان حکومت مرکزی اوکراین و رهبران اپوزیسیون، اکنون مردم مبارز اوکراین و جهان در انتظار بازگشت آرامش به کیف، پایتخت نیمه تعطیل و نیمه مسلح این کشورهستند.

تبلیغ بازرگانی

لوران فابیوس، رئیس دیپلماسی فرانسه این هفته به همراه دو همتای آلمانی و لهستانی خود به کیف، پایتخت اوکراین، سفرکرد تا دولت یانوکوویچ را به گوش فرادادن به خواست ملت به پاخواسته اوکراین  تشویق نماید. به این ترتیب  میلیون ها اوکرائینی، پس از سپری کردن هفته ها دراعتصابات و تحصن های هزاران نفره درسرمای قطبی پایتخت درخیابان ها به طورشبانه روزی، درگام اول،  در راه  رسیدن به خواست های سیاسی و آزادی خواهانه  خود موفق شدند. درتوافقنامه ای که میان رئیس جمهوری تحت حمایت مسکو ورهبران مخالفین  به امضا رسید نکات مهمی قید شده است. به گفته دیپلمات های غربی،  این توافق ها  تحولی بینادین  دردست آوردهای دموکراتیک مردم اوکراین  به شما خواهد رفت.
ازجمله این خواست ها که یاکونویچ به آن تن درداد اصلاح قانون اساسی با هدف کاهش اختیارات رئیس جمهوری و افزودن آن به دولت و مجلس ملی خواهد بود.

لازم به یا د آوری است که یانوکوویچ در سال دو هزارو ده چندی پس از پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری با بردن قانونی به مجلس برحوزه اختیارات ریاست جمهوری به طورچشم گیری افزود بود، امان ازهمان زمان نیز مخالفت ها به دلیل سابقه وی دردوران اتحاد شوروی و گرایش او به کرملین آغازشد..
اکنون پس ازسال ها مبارزه مردم اوکراین توانسته اند تغییرات ساختاری مهمی مانند بازبینی قانون اساسی، لغو اختیارات تفیذ شده به ریاست جمهوری، انتخابات جدید مجلس و ریاست جمهوری را به حکومت یا نوکوویچ تحمیل نمایند.
لیبراسیون روزنامه صبح پاریس یک گزارش 9 صفحه ای را به تاریخ مبارزات تاریخی و به خصوص رویداد های آخرین دور رویاروئی میان قدرت کاخ نشین و خیابان های کیف اختصاص داده.
لیبراسیون در یادداشت سیاسی امروز خود دراین رابطه یاد آوری می کند که نباید زود سرود پیروزی سرداد و فکرکرد که بحران دراین کشوربه پایان رسیده است. با این حال آنچه که با میانجیگری سه وزیراتحادیه اروپا درکیف به دست آمد حتی یک هفته پیش ازآن  نیزقابل تصورنبود..
لیبراسیون می نویسد: توافق ها تغییرات اساسی را درپی خواهد داشت ازاصلاح قانون اساسی تا انتخابات مجلس و ریاست جمهوری وحتی آزادی یولیو تیموشنکو بانوی مبارز سیاسی که از هنگام ریاست جمهوری یا نوکو ویچ درزندان به سرمی برد.
لیبراسیون می افزاید: موفقیت دیپلماسی اروپا نشان داد که زمانیکه که اتحادیه اروپا قاطعانه دخالت کند می تواند دست آورد مهمی هم داشته باشد، ولی آیا لازم بود که اروپا تاجایی تعلل کند که اوکرائینی به روی اوکرائینی سلاح بکشد وچند تن نیز قربانی بگیرد.
لیبراسیون می نویسد: دیپلماسی اروپا برای کمک حل بحران اوکراین فعال شدکه وخامت اوضاع و گسترش دامنه ی درگیری ها نشانه هایی از سوریه ای شدن وضعیت دراوکراین با خود داشت.

واما درحالی که همه ی چشم های اروپا وآمریکا به بحران اوکراین و سرانجام آن دوخته شده است، درسوریه جنگ و ویرانی همچنان ادامه دارد.
لاکروا، ارگان جامعه مسیحیان فرانسه درگزارشی به ویرانی این کشوربه خصوص آثاربسیار ارزشمند تاریخی سوریه درزمنیه های مذاهب مهم خاورمیانه پرداخته است.
لاکروا می نویسد: بحران سوریه تا کنون یک صد و چهل هزارقربانی به جای گذاشته است، ولی این تنها مورد نیست، این کشوردرمیان بی تفاوتی جهان درحال ویرانی است. میراث عظیم تاریخی و معماری های بی نظیر این کشور در توفان جنگ و غارت به نابودی کشیده شده اند.

درفیگارو در کنار گزارش های مربوط به بحران اوکراین یک گزارش یک صفحه ای به ایران و بحران مالی این کشور اختصاص داده شده.
فیگارو تحت عنوان ایران انتخاب میان بمب و یا دلارمی نویسد: حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی می گوید: خزانه دولت خالی است، حتی ما نتوانسته ایم سهم مالی خود را به سازمان های بین المللی بپردازیم، صدای ما بی رمق شده است.
ژرژمل برونو روزنامه نگار و پژوهشگر فیگارو درمقاله خود درمورد موقعیت ایران از سال 2013 تا امروز به تماس های نمایندگان آیت الله خامنه ای با نمایند گان رئیس جمهوری آمریکا درسال گذشته میلادی درنقاط مختلف  اشاره می کند و خاطرنشان می سازد که همزمان با همان مذاکرات نمایندگان رهبرجمهوری اسلامی و  اوباما بود که رئیس جمهوری آمریکا به طور پنهانی اجازه داد که برای کمک به دولت ایران پنج میلیارد دلار ازدارائی های حکومت اسلامی ازکره به ایران منتقل شود.
فیگارومی افزاید: همزمان با این گفت وشنود ها درایران وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام به تشکیل یک کمیسیون ویژه بررسی مورد لیبی و چگونگی برچیده شدن تحریم ها علیه این کشور از سوی آمریکا می پردازد.
دروزارت امورخارجه جمهوری اسلامی این مورد خاص بررسی شده بود که " با چه سیاستی لیبی توانست ازیک حکومت مطرود بین المللی به یک بازیگر مهم صحنه بین المللی تبدیل شود " این موضوع مورد بحث دروزارت خارجه بود.
ایرانیان مسئول حکومت  براین نظربودند که یکی از علل این تغییرموقعیت لیبی  وجود یک قرارداد اقتصادی عظیم میان طرابلس و واشنگتن بود، از این رو وکلای برجسته ایرانی – آمریکائی دست به کارتهیه یک پیشنهاد مهم تجاری از سوی ایران برای آمریکائیان شدند که قرارشد درماه سپتامبراین پیشنهاد جذاب، درسفر نیویورک،  تسلیم آمریکائیان شود. دراین طرح پیشنهادی به دو بخش توجه شده بود صنایع نفت و صنایع هواپیما سازی آمریکا. دربخش هوائی به آمریکا پیشنهاد شده بود که ایران آماده است به فوریت 60 هواپیمای بوئینگ مسافری را خریداری و برای90 فروند دیگر تفاهم نامه آمادگی امضا کند.
فیگارو می نویسد: محور اصلی این اقدامات محمد نهاوندیان مشاوراقتصادی حسن روحانی بوده است.
فیگارومی افزاید: مبلغ این قرارداد پیشنهادی به بیست میلیاردلاربالغ می شود.
فیگارو می نویسد: دربخش نفت تماس ها درحاشیه ی همایش اقتصادی داوس با حضورشخص روحانی و وزیرکارکشته نفت وی صورت پذیرفت.
فیگارو می نویسد: وزیرنفت جمهوری اسلامی درداوُس مدیران بزرگترین شرکت های نفتی آمریکا را گردهم آورد و قرادادهائی به آنها پیشنهاد کرد که با قرارهای قبل ازنظرسود و جذابیت  بسیارمتفاوت بود، حتی به نوشته فیگارو، بیژن زنگنه به سرمایه داران آمریکائی گفت : " اگرشما پا پیش بگذارید و به ما کمک کنید، ما نیز ترتیبی خواهیم داد که برندگان این قراردادها شما باشید".
فیگارو می نویسد: پیشنهادی که زنگنه به آمریکائیان ارائه کرد بیش ازچهل میلیارد دلارارزش داشت..
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید