ایران / اقتصاد

چرا رشد اقتصادی ایران کمترین در خاورمیانه است ؟

DR

صندوق بین المللی پول درگزارش تازه خود پیش بینی می کند که شاخص رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران که درسال جاری به 1.6% خواهد رسید، ایران را ازنظررشد اقتصادی دروضعیتی نزدیک به قزقیزستان و یا درواقع بدترین وضعیت درمنطقه قرار می دهد.

تبلیغ بازرگانی

از جمشید اسدی، اقتصاددان پرسیدم این گزارش با درنظرگرفتن چه معیارهائی تهیه می شود وعواملی که به این کمبود رشد کمک می کنند کدام ها هستند؟

جمشید اسدی می گوید : میزان رشد بر پایه هزینه ها، مصرف ویا سرمایه گذاریها در یک سال به نسبت سال پیش از آن تعیین می شود. او مهمترین دلیل کمبود رشد را عدم سرمایه گذاری در کشور می داند.

درعین حال جمشید اسدی درپاسخ به این پرسش که : ازقرار، خبرهای همگی برای جمهوری اسلامی منفی نیستند و بنا به گزارش سازمان "شفافیت بین المللی" که دیروز منتشر شد و کشورها را به نسبت فساد رایج در آنها طبقه بندی می کند، ایران از رده 160 ام در سال 2009 به رده 146 ام درمیان 180 کشورجهان مورد بررسی، ارتقاء پیدا کرده است. این را مدیون چه تغییراتی باید دانست؟ می گوید : به هر حال در میان 180 کشور، در رده 146 قرارداشتن چندان به معنای پیشرفت نیست.
او می افزاید این سازمان برای تهیه آمار خود به کار آفرینان رجوع می کند و از آنها می پرسد وضعیت کار کردن با یک کشور چگونه است ؟ سپس "شفافیت بین المللی"، برپایه این داده ها شاخص فساد پذیری کشور ها را تعیین می کند. از آنجائی که از دو سه سال گذشته دادو ستد چندانی با ایران صورت نمی گیرد، کار آفرینان نمی توانند نظری بسیار منفی درمورد ایران داشته باشند.

گفتگو با جمشید اسدی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید