ایران / گفت‌وگو

کانون نویسندگان خواستار تغییر سیاست وزارت ارشاد نسبت به کانون شد

کاظم کردوانی عضو کانون نویسندگان می گوید از زمانی که دولت فاجعه بار احمدی نژاد بر سر کار آمد حتی جمع شدن ده تا از اهل کانون در یک کافه هم ممنوع شد. الان کانون دوباره سعی کرده است یک جمع مشورتی راه بیاندازد که جلساتی داشته باشند. ولی ماموران آمده و گفته اند که اجازه چنین کاری ندارند

تبلیغ بازرگانی

کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعیه ای خطاب به وزارت ارشاد معاون فرهنگی وزارتخانه را بدلیل این که خواهان " پوست انداختن " کانون برای فعالیت مجدد شده بود بشدت مورد انتقاد قرار داد.
معاون وزارتخانه در مصاحبه با ایسنا گفته بود " برخی اعضای کانون از دنیا رفته اند یا در شرایطی هستند که دیگر حال و حوصله فعالیت ندارند. بنابراین کانون طبعاً می تواند پوست اندازی کند..."
کانون نویسندگان در نامه شدید الحنی با اشاره به این سخنان تاکید کرده است که واقعیاتی که فلسفه وجودی کانون را رقم زده اند از دنیا نرفته اند و وجود همان هاست که فعالیت کانون را " به رغم همه فشار ها و سرکوب ها " تداوم بخشیده است.
اطلاعیه کانون همچنین با اشاره به سخنان متعدد رئیس جمهوری و نیز وزیر ارشاد او در ستایش از آزادی بیان و اندیشه و نقد سرکوب و سانسور نتیجه گرفته است که انکه باید پوست بیاندازد وزارت ارشاد است ، نه کانون نویسندگان.
در گفتگوئی با کاظم کردوانی عضو کانون نویسندگان ایران در برلن ، از ایشان درباره اوضاع کانون نویسندگان و فشارهائی که متحمل می شود پرسیده ایم.
کاظم کردوانی اعتقاد دارد که پس از انتخابات هنوز بطور ملموس دست کانون در هیچ زمینه ای باز نشده است.
او می گوید از زمانی که دولت فاجعه بار احمدی نژاد بر سر کار آمد حتی جمع شدن ده تا از اهل کانون در یک کافه و با هم گپ زدن هم ممنوع شد. الان کانون دوباره سعی کرده است یک جمع مشورتی راه بیاندازد که جلساتی داشته باشند. ولی ماموران آمده و گفته اند که اجازه چنین کاری ندارند.
کردوانی می گوید اینک کانون یک خبرنامه داخلی دارد و هر از گاهی اعلامیه انتشار می دهد که پخش می شوند. رسانه های کمی هم هستند که به فعالیت های کانون اشاره کوتاهی می کنند. بعقیده کاظم کردوانی هنوز زود است که بتوانیم بگوئیم کانون قادر است کار مشخصی انجام دهد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید