ایران/ علمی

کاوه مدنی برنده جایزه دانشمند جوان علوم زمین شد

تبلیغ بازرگانی

"اتحادیه علوم زمین دراروپا" جایزه سال دوهزارو شانزده  خود را به چهارجوان دانشمند درعلوم مربوط به زمین اعطاء کرد که یکی از انان یک جوان ایرانی است به نام "کاوه مدنی".
این جایزه برای سال دوهزاروشانزده اعطاء شده است.
کاوه مدنی، سی وچهارساله، استاد مدیریت آب و محیط زیست در امپریال کالج لندن است.
وی برنده جایزه "آرنه ریشتر" است که از سال دو هزارو چهارمیلادی تا کنون به دانشمندان جوانی اعطاء می شود که دست اوردهای مهمی دررشته های مطالعاتی مربوط به علوم زمین داشته اند.
کاوه مدنی دارای دکترای مهندسی عمران و محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا، کارشناسی ارشد منابع آبی از دانشگاه سوئد و مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز درایران است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید