افغانستان / محیط زیست

کشف آهوی مُشکین در افغانستان

یکی از سازمان های محیط زیستی موفق شده است برای اولین بار، بعد از شصت سال، نوعی از آهوی مُشکین، یا آهویی را که دارای مُشک است، در افغانستان کشف کند.

آهوی مُشکین دیده شده در جنگل های شرق افغانستان
آهوی مُشکین دیده شده در جنگل های شرق افغانستان ISNA
تبلیغ بازرگانی

بر اساس یک گزارش مجلۀ «علم و آینده»*، سازمان غیر حکومتی «جامعۀ محافظت حیات در جهان»**، اعلان کرده است که یک گروهی از پژوهشگران، در جنگل های شرق افغانستان، در نورستان، نوعی از آهوی مُشکین را کشف کرده است. این حیوان که در مناطق مختلف قارۀ آسیا زیست دارد، از سال 1948 به اینسو، در افغانستان دیده نشده بود.

این نوع آهوی مُشکین، که البته رنگ سیاه ندارد و مقصد از مُشک، همان عطر خاص او است، حیوانی حیرت انگیز است و به ندرت دیده میشود. این آهو نیش دندانهای بزرگی دارد که او را شبیه به یک حیوان وحشتناک و خون آشام میسازد.

شش نوع مختلف این آهو در مناطق مختلف کشورهای آسیایی بود و باش دارند و  یکی از حیواناتیست که در خطر انقراض قرار دارند.

پژوهشگران، که پنج بار این آهوان را دیده اند، در مورد خطر از بین رفتن نسل این حیوانات میگویند که دلیل کمیابی این آهوان، از یک سو شکار است، و از سوی دیگر، از بین رفتن محیط زیست آنان. مُشکین که توسط این آهو تولید میشود، در عطاری مورد استفاده قرار میگیرد و ارزش هر کیلوی آن، میتواند به 35 هزار یورو برسد.

 

* Sciences et avenir

** Wildlife Conservation Society (WCS)

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید