خاورمیانه

کشورهای عربی خلیج فارس نگران از بهبود احتمالی مناسبات قاهره و تهران

عصام شرف، نخست وزیر مصر
عصام شرف، نخست وزیر مصر DR

محافل خبری نزدیک به قدرت در کویت اعلام می کنند که کشورهای عربی خلیج فارس سخت از بهبود احتمالی مناسبات قاهره و تهران نگران هستند و در نظر دارند این نگرانی را به مناسبت دور سفر عصام شرف نخست وزیر مصر به چهار کشور عربی منطقه با او در میان بگذارند.

تبلیغ بازرگانی

 روزنامۀ کویتی القبس در شمارۀ امروز خود گزارشی به چاپ رسانده در مورد نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس از علایم بهبود احتمالی در مناسبات مصر و جمهوری اسلامی ایران. انتشار این مقاله همزمان است با دور سفر نخست وزیر مصر عصام شرف به چهار کشور عربی خلیج فارس که از فردا آغاز می شود. هدف عمدۀ این سفر جلب کمک مالی و سرمایه گذاری کشورهای عربی منطقه در مصر اعلام شده است. روزنامۀ القبس که نزدیک به محافل قدرت در کویت است به نقل از مقامات این کشور نوشته است که شش کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس نگرانی عمیق خود را از نزدیکی و تقویت احتمالی مناسبات قاهره و تهران به اطلاع رهبران مصر رسانده اند. در هفته های گذشته مناسبات حکومت تهران و کشورهای عربی خلیج فارس رو به تنش و سردی گذاشته است. کشورهای عربی منطقه از جمهوری اسلامی ایران می خواهند که از دخالت در امور داخلی آنها پرهیز کند و متناسب با حقوق و عرف بین الملل رفتار و مناسبات خود را با کشورهای همسایه تنظیم و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشورها را محترم شمارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید