جنبش در خاور میانه

کمک نظامی شورای همکاری خلیج فارس به حکومت بحرین

بیشتر ازهزارتن ازسربازان عربستان سعودی، درچارچوب شورای همکاری خلیج فارس، درحالی وارد بحرین شدند که این کشورهمانند مصر و تونس و لیبی، درشورش به سرمیبرد.

تبلیغ بازرگانی

 از شروع جنبش دربحرین، یعنی ازاواسط ماه فوریه، ایران ازحکومت بحرین تقاضا کرده است تا به درخواست های تظاهر کنندگان پاسخ مثبت بدهد. اکثریت اهالی بحرین شیعه مذهب استند ولی قدرت سیاسی درین جزیرۀ نفت خیز، در دست یک اقلیت سنی مذهب است. جنبش مردم در مقابل حکومت، اگر چه در بحرین هم به دلیل دیکتاتوری و بی عدالتی است، ولی ایران میخواهد با استفاده از اینکه مردم اهل تشیع استند، ازین جنبش بهره برداری سیاسی کند.

گفتگو با فاروق فارانی، نویسنده و تحلیلگر

درگفتگویی با فاروق فارانی، نویسنده و تحلیلگرساکن آلمان، ازخصوصیات جنبش بحرین پرسیدیم و همچنان، از وجوه مشترک جنبش این کشور، با جنبش های کشور های عرب دیگر. آقای فارانی میگوید که بعد از انقلاب در تونس و در مصر، یک نیروی مردمی عظیمی در منطقه بیدار شد و این حرکت طوری است که برگشت ندارد و از آن جلوگیری هم نمیشود. ولی درهرجایی این جنبش خصوصیات خود را دارد. دربحرین به دلیل حکومت یک اقلیت سنی بالای یک اکثریت شیعه مذهب، این جنبش شکل برخورد مذهبی را بخود گرفته است و مسایل مربوط به تبعیض هم دربحرین مطرح است. ولی درمجموع، روح این حرکت، برای دموکراسی خواهی و درتکیه به استقلال است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید