دسترسی به محتوای اصلی
کوبا

کنفرانس حزب کمونیست کوبا برای نوسازی

رائول کاسترو، رئیس جمهور کوبا
رائول کاسترو، رئیس جمهور کوبا REUTERS
متن توسط : واسع محسن
۲ دقیقه

حزب کمونیست کوبا امروز شنبه برای اولین بار در تاریخ موجودیت این حزب، دست به تشکیل کنفرانسی زد ‏که تغییر در طرز تفکر این حزب برای حمایت از اصلاحات اقتصادی پیشنهادی رائول کاسترو، رئیس ‏جمهور این کشور را مورد بررسی قرار میدهد. بیش از 800 نماینده حاضر در این کنفرانس که فردا یکشنبه ‏نیز ادامه خواهد یافت، همچنان وظیفه دشوار نوسازی حزب کمونیست کوبا، حزب یگانه و قدرتمند این کشور ‏را بعهده گرفته اند.‏

تبلیغ بازرگانی

بگزارش خبرگزاری فرانسه از هاوانا، رائول کاسترو رئیس جمهور کوبا که از مدتها بدینسو ادعا ‏دارد بوروکراسی، کرختی و فساد مانع تطبیق اصلاحات پیشنهادی او گردیده اند به نمایندگان حزب ‏کمونیست کوبا در این کنفرانس گفت آنان راهی بجز تغییر در پیشرو ندارند در غیر آن نابود خواهند ‏شد و تلاشهای نسلهای متمادی را نیز با خود نابود خواهند کرد.‏

خبرگزاری فرانسه در ادامه می نویسد درخواست دبیر اول حزب کمونیست کوبا برای تغییر، ‏محدودیتهایی را نیز دربر می گیرد چون در کنار تقاضای اصلاح "حماقتهای" گذشته، رائول کاسترو ‏تاکید کرده است که هدف از تلاشهای کنونی قبل از همه تضمین " ادامه حیات سوسیالیزم "در این ‏کشور است.‏

در آجندای کنفرانس امروز حزب کمونیست کوبا البته توضیح داده شده است که کنفرانس مسئولیت ‏بررسی واقعبینانه و انتقادی کار سازماندهی این حزب را بعهده گرفته وسعی خواهد کرد با اراده ‏خود برای نوسازی، اصلاحات لازم و درخور شرایط موجود را تشخیص دهد."‏

خبرگزاری فرانسه می نویسد یک سند کاری منتشر شده در ماه اکتبر گذشته از سوی حزب کمونیست ‏کوبا پیشتر از این، از جانب نزدیک به 800 هزار اعضای این حزب تحت بررسی و 78 پیشنهاد از ‏جمله 96 پیشنهاد ابتدایی آن برای کنفرانس مورد تعدیل قرار داده گرفته بود.‏

انتظار میرود پیشنهاداتی از قبیل محدود کردن دوره ریاست جمهوری در این کشور برای نامزدان ‏انتخابات به دو دوره پنج ساله، جوان سازی کادر های حزب، پایان دادن به انواع تبعیض نژادی، ‏مذهبی و جنسی و نوسازی رسانه ها در کوبا در کنفرانس جاری مورد بحث و گفتگو قرار گیرند.‏

منابع دیپلماتیک غربی در کوبا اما نسبت به چشم انداز اقدامات ناشی از این کنفرانس با دیده شک و ‏تردید می نگرند. ‏

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.