کوبا

کنفرانس حزب کمونیست کوبا برای نوسازی

رائول کاسترو، رئیس جمهور کوبا
رائول کاسترو، رئیس جمهور کوبا REUTERS

حزب کمونیست کوبا امروز شنبه برای اولین بار در تاریخ موجودیت این حزب، دست به تشکیل کنفرانسی زد ‏که تغییر در طرز تفکر این حزب برای حمایت از اصلاحات اقتصادی پیشنهادی رائول کاسترو، رئیس ‏جمهور این کشور را مورد بررسی قرار میدهد. بیش از 800 نماینده حاضر در این کنفرانس که فردا یکشنبه ‏نیز ادامه خواهد یافت، همچنان وظیفه دشوار نوسازی حزب کمونیست کوبا، حزب یگانه و قدرتمند این کشور ‏را بعهده گرفته اند.‏

تبلیغ بازرگانی

بگزارش خبرگزاری فرانسه از هاوانا، رائول کاسترو رئیس جمهور کوبا که از مدتها بدینسو ادعا ‏دارد بوروکراسی، کرختی و فساد مانع تطبیق اصلاحات پیشنهادی او گردیده اند به نمایندگان حزب ‏کمونیست کوبا در این کنفرانس گفت آنان راهی بجز تغییر در پیشرو ندارند در غیر آن نابود خواهند ‏شد و تلاشهای نسلهای متمادی را نیز با خود نابود خواهند کرد.‏

خبرگزاری فرانسه در ادامه می نویسد درخواست دبیر اول حزب کمونیست کوبا برای تغییر، ‏محدودیتهایی را نیز دربر می گیرد چون در کنار تقاضای اصلاح "حماقتهای" گذشته، رائول کاسترو ‏تاکید کرده است که هدف از تلاشهای کنونی قبل از همه تضمین " ادامه حیات سوسیالیزم "در این ‏کشور است.‏

در آجندای کنفرانس امروز حزب کمونیست کوبا البته توضیح داده شده است که کنفرانس مسئولیت ‏بررسی واقعبینانه و انتقادی کار سازماندهی این حزب را بعهده گرفته وسعی خواهد کرد با اراده ‏خود برای نوسازی، اصلاحات لازم و درخور شرایط موجود را تشخیص دهد."‏

خبرگزاری فرانسه می نویسد یک سند کاری منتشر شده در ماه اکتبر گذشته از سوی حزب کمونیست ‏کوبا پیشتر از این، از جانب نزدیک به 800 هزار اعضای این حزب تحت بررسی و 78 پیشنهاد از ‏جمله 96 پیشنهاد ابتدایی آن برای کنفرانس مورد تعدیل قرار داده گرفته بود.‏

انتظار میرود پیشنهاداتی از قبیل محدود کردن دوره ریاست جمهوری در این کشور برای نامزدان ‏انتخابات به دو دوره پنج ساله، جوان سازی کادر های حزب، پایان دادن به انواع تبعیض نژادی، ‏مذهبی و جنسی و نوسازی رسانه ها در کوبا در کنفرانس جاری مورد بحث و گفتگو قرار گیرند.‏

منابع دیپلماتیک غربی در کوبا اما نسبت به چشم انداز اقدامات ناشی از این کنفرانس با دیده شک و ‏تردید می نگرند. ‏

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید