محیط زیست

"گروه هفت" : مسبب اصلی گرم شدن کره زمین و گرسنگی در جهان

آکسفام تأکید کرده است که رهبران گروه هفت قدرت اقتصادی جهان نسبت به زیان های سیاست هایشان در زمینۀ تولید انرژی و تاثیر ویرانگر آنها بر روند تشدید گرسنگی در جهان آگاه شوند.
آکسفام تأکید کرده است که رهبران گروه هفت قدرت اقتصادی جهان نسبت به زیان های سیاست هایشان در زمینۀ تولید انرژی و تاثیر ویرانگر آنها بر روند تشدید گرسنگی در جهان آگاه شوند. REUTERS/Wolfgang Rattay

سازمان بین المللی "آکسفام" همزمان با برگزاری نشست گروه هفت قدرت اقتصادی جهان اعلام کرد که "اعتیاد" این کشورها به زغال سنگ تا سال ۲۱۰۰ هزینه ای معادل ۴۵۰ میلیارد دلار در سال به جهان تحمیل خواهد کرد و گرسنگی در جهان را تشدید خواهد نمود.

تبلیغ بازرگانی

سازمان آکسفام با اعلام این مطلب در گزارش سالانه اش افزوده است : نیروگاه های مصرف کنندۀ زغال سنگ سلاح های ویرانگری علیه محیط زیست و تشدیدکنندۀ گرم شدن کرۀ زمین هستند. به نوشتۀ "آکسفام" این روند هم نتایج فاجعه باری برای فرآورده های کشاورزی دارد و هم موجب افزایش قیمت مواد خوراکی و شمار گرسنگان در جهان می شود.

در این گزارش تأکید شده است که اعتیاد کشورهای عضو گروه هفت قدرت اقتصادی جهان به زغال سنگ تاثیر ویرانگری بر وضعیت آفریقا و دیگر کشورها و مناطق در حال توسعۀ جهان دارد. همین سازمان تأکید کرده است که وقت آن رسیده که رهبران گروه هفت قدرت اقتصادی جهان نسبت به زیان های سیاست هایشان در زمینۀ تولید انرژی و تاثیر ویرانگر آنها بر روند تشدید گرسنگی در جهان آگاه شوند. همین نهاد در گزارش اش افزوده است که مصرف فزایندۀ زغال سنگ در نیروگاه های برق قدرت های بزرگ اقتصادی موجب نابودی میلیون ها تُن فرآورده های مهم کشاورزی در جهان می شود و زیان ناشی از این نابودی به ۴۵۰ میلیارد دلار در سال بالغ می گردد.

تنها زیان ناشی از مصرف زغال سنگ در نیروگاه های برق کشورهای گروه هفت در آفریقا به ۴۳ میلیارد دلار در سال تا پایان سال ۲۰۸۰ و ۸۴ میلیارد دلار تا سال ۲۱۰۰ خواهد رسید. به نوشتۀ "آکسفام" زیان ۸۴ میلیارد دلاری ناشی از مصرف زغال سنگ در نیروگاه های کشورهای پیشرفته ۶۰ برابر بیشتر از کمک مالی است که گروه هفت به توسعۀ کشاورزی آفریقا اختصاص می دهد.

سازمان "آکسفام" از کشورهای "گروه هفت" قدرت اقتصادی جهان خواسته است که در اسرع وقت تولید انرژی به وسیلۀ زغال سنگ را متوقف کنند و استفاده از انرژی های قابل تجدید را به طور عاجل در اولویت و دستور کار خود قرار دهند.

به نوشتۀ "آکسفام" گروه هفت قدرت اقتصادی جهان باید در این مسیر پیشقدم باشد زیرا، نه فقط این قدرت ها مسببان اصلی گرم شدن گروه زمین به شمار می روند، بلکه وسایل و امکانات مادّی کنار گذاشتن تولید انرژی به وسیلۀ زغال سنگ را دارا هستند. "آکسفام" از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان خواسته است که به بهانۀ افزایش تولید گازهای گلخانه ای توسط کشورهای در حال توسعه، به تولید فزایندۀ همین گازها که مسبب اصلی گرم شدن کرۀ زمین است ادامه ندهند. این سازمان همچنین از گروه هفت قدرت اقتصادی جهان خواسته است که پشتیبانی خود را از کمک سالانۀ صد میلیارد دلاری به مبارزۀ علیه گرم شدن کرۀ زمین اعلام کند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید