افغانستان

گروگانان فرانسوی در افغانستان

برابر با سه صدمین روز اختطاف دو خبرنگار فرانسوی و سه همکار افغان آنان، امروز مراسمی در فرانسه برگزار میشود. ولی خبرنگاران همیشه از عدم هم آهنگی با نظامیان و از کمبود توجه به همکاران افغانی این گروگانان مینالند.

تبلیغ بازرگانی

در گذشته بار ها تلاش های فراوانی که برای آزاد ساختن خبرنگاران خارجی صورت گرفته است، موثر بوده است ولی در بعضی موارد، همکاران افغان این خبرنگاران فدای آزادی آنان شده اند. این جانب و موضوع، و همچنان عدم همکاری نظامیان با نهاد های خبرنگاری و حتی در مواردی، کارشکنی آنان موضوع گفتگوی ماست با رحیم الله سمندر، رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان.

آقای سمندر باشرح این مشکلات، و تاسف از کم اهمیت دادن مسئولین به افغانهای گروگان گرفته شده، اضافه میکند که این برخورد نظامیان نه برای سیاست مملکت مفید است و نه هم برای آزادی گروگانان.

گفتگو با رحیم الله سمندر، رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید