افغانستان

گزارش نظامی امریکا

گزارش مفصلی درمورد عملیاتهای نظامی امریکا، پخش شد. این گزارش یک جمعبندی از پیشرفت مسایل نظامی است و در آن همانند سالهای قبل، صحبت ازپیشرفت نسبی امریکا درجنگ، و امیدواری برای تحویل مسئولیت ها به نیروهای افغانی است.

تبلیغ بازرگانی

این گزارش، با جملات خوشبینانه و لحن مثبت، درحالی پخش میشود که طالبان بیشترازپیش دست به عملیات نظامی میزنند، و نیروهای افغانی وغربی، بیشتر ازسالهای گذشته، ضربات آنانرا متحمل میشوند. امسال تعداد کشنته شدگان نیروهای نظامی غربی و امریکایی، بیشتر ازسالهای قبل است.

اینکه چه چیزی در این گزارش جدید است و چه پیشرفت واقعیی صورت گرفته است، موضوع گفتگوی ماست با آقای نصیر مهرین، نویسنده و تاریخدان. آقای مهرین هم تایید میکند که چیز جدید مهمی دراین گزارش نیست، و برنامه های را که امریکاییان درافغانستان پیاده کردند، بصورت عموم ناکام استند. درجستجوی دلایل این ناکامی، آقای مهرین از بیگانه ستیزی در افغانستان و پاکستان صحبت میکند و ازبی کفایتی های حکومت دررفع نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی مردم. و اضافه میکند که درچنین حالت، نیروهای خارجی که باهدف سرکوب شورشیان وارد میدان میشوند، با معضلات وچالش ها وبحران های زیاد مواجه میشوند.

گفتگو با نصیر مهرین، نویسنده و تاریخدان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید