سوء قصد قندهار

گفتگو با احمد شاه اچکزی-نمایندۀ قندهار در پارلمان افغانستان

متن توسط : عزیز احمد فرد
۶ دقیقه

مسئولیت سوء قصد دیروز قندهار را که باعث کشته شدن چهل نفر و زخمی شدن حدود هفتاد تن شد، طالبان به عهده نگرفتند.

تبلیغ بازرگانی

این سوء قصد که در یک محفل عروسی صورت گرفت، به گفتۀ بعضی از مسئولین انتحاری بود و به گفتۀ بعضی، انتحاری نبود. احتمال این وجود دارد که این سوء قصد، کار کسان دیگری، به غیر از طالبان باشد. برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با احمد شاه اچکزی، نمایندۀ قندهار در شورا. به گفتۀ آقای اچکزی، بعد از شرح تداوم بی امنیتی در قندهار، میگوید که با زور نمیشود امنیت را تحمیل کرد. در مورد مذاکره، آقای اچکزی از صداقت صحبت میکند و میگوید که نیرو های بین المللی و حکومت افغانستان، به آنچیزیکه میگویند، عمل نمیکنند.

احمد شاه اچکزی، نمایندۀ قندهار در پارلمان افغانستان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید