افغانستان

یک تا سه هزار میلیارد دلار ارزش ذخایر معدنی افغانستان

متن توسط : شاهرخ بهزادی
۸ دقیقه

دیروز، جمعه کنفرانسی تحت عنوان " فرصت های سرمایه گذاری درمعادن افغانستان" درلندن برگزار شد.وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان با استفاده از نقشه ژئولوژیکی افغانستان ظرفیت های معدنی افغانستان را برای شرکت کنندگان در این کنفرانس تشریح نمود. وی گفت که تحقیقات انجام شده درخاک افغانستان نشان میدهند که این کشور بین 1تا 3 هزارمیلیارد دلار ذخایرمعدنی دراختیار دارد.

تبلیغ بازرگانی

دیروز، جمعه کنفرانسی تحت عنوان " فرصت های سرمایه گذاری درمعادن افغانستان" در لندن برگزار شد.

در این کنفرانس وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان با استفاده از نقشه ژئولوژیکی افغانستان ظرفیت های معدنی افغانستان را برای شرکت کنندگان دراین کنفرانس تشریح نمود. وی گفت که تحقیقات انجام شده درخاک افغانستان نشان میدهند که این کشور بین 1 تا 3 هزار میلیارد دلار ذخایر معدنی در اختیار دارد. وحید الله شهرانی همچنین گفت که افغانستان منابع زیر زمینی بسیار غنی در اختیار دارد. وی به منابع طلا در تخار، بدخشان و غزنی، ذخایر سرشار سنگ آهن در مرکز و جنوب این کشور اشاره کرده و افزود که منابع قابل توجه نفت و گاز در شمال افغانستان هنور دست نخورده است.

وزیر معادن افغانستان یکی از هدف های نشست امروز را تشویق سرمایه گذاران بین المللی برای سرمایه گذاری درمعدن سنگ آهن "حاجی گک" دانست. وی گفت این معدن که درمرکز افغانستان قرار دارد، حاوی بیش ازدومیلیون تن آهن بوده که میلیاردها دلار ارزش دارد.

در این کنفرانس بسیاری ازنهادهای سرمایه گذاری وبانکی بین المللی مانند " گلدمن ساکس" آمریکائی و "لویدز" انگلیسی شرکت داشتند. پرسش اکثریت شرکت کنندگان در این کنفرانس در باره زیر ساختارهای حمل ونقل – راه آهن، جاده های اصلی و فرعی در این کشور بوده است.

درباره این کنفرانس با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در دانشگاه کابل گفتگوئی انجام داده ایم.

از وی میپرسیم که این برآورد 1 تا 3 هزار میلیارد دلاری ذخایر معدنی افغانستان مبتنی بر چه تحقیقات میدانی میباشد؟

سیف الدین سیحون می گوید که این بر آوردها منطبق بر تحقیقات فضائی آمریکا در سال 2006 و 2009 و همچنین تحقیقاتی است که در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق انجام گردیده است. این تحقیقات جنبه مقدماتی داشته و نمی توانند بر آورد دقیقی از ذخایرمعادن افغانستان در اختیار گذارند.

از وی همچنین میپرسیم که:

- تا کنون چه قراردادهای عمده ای دربخش معادن افغانستان و با چه کشورهایی بامضاء رسیده است؟

- کشور چین تا چه اندازه در بخش معدن افغانستان حضور دارد؟

سیف الدین سیحون میگوید....

سیف الدین سیحون استاد اقتصاد

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید