مصر

یک سال بعد از انقلاب و سقوط حسنی مبارک

دیروز (جمعه) طی یک تظاهرات عظیم، هزاران تن بسوی وزارت دفاع حرکت کردند و پلیس با خود رو های رزهی و سیم خار دار از وزارت دفاع محافظت میکرد
دیروز (جمعه) طی یک تظاهرات عظیم، هزاران تن بسوی وزارت دفاع حرکت کردند و پلیس با خود رو های رزهی و سیم خار دار از وزارت دفاع محافظت میکرد REUTERS/Mohammed Salem

امروز (شنبه)، در حالی اولین سالگرد انقلاب مصر تجلیل میشود که صحبت از نافرمانی از قدرت نظامی است برای فشار آوردن روی ارتش تا قدرت را ترک کند. 

تبلیغ بازرگانی

جمعه شب، شورای عالی ارتش مصر که حسنی مبارک- رئیس جمهور سابق این کشور، بعد از استعفا قدرت را به آنان تسلیم کرده بود، با صحبت از توطئه بر ضد دولت اعلان کرد که آنان تسلیم تهدیدات و فشارها نخواهند شد. ارتش مصر بعد از یک سال قدرت، مورد انتقاد قرار دارد.

یک سال پیش، یعنی یازدهم فوریه سال ٢٠١١، متعاقب ١٨ روز شورش بیسابقه در این کشور، معاون رئیس جهمور- عمر سلیمان، طی یک بیانیۀ تلویزیونی که کمتر از یک دقیقه طول کشید، استعفای مبارک را اعلان کرد. حکومت نظامی که متشکل از حدود ٢٠ تن از ژنرال ها بود و بجای حکومت حسنی مبارک قرار گرفت، تعهد کرد که راه را به سوی دموکراسی باز کند وهرچه زود تر قدرت را دوباره به غیر تظامیان تسلیم کند.

ولی یک سال بعد از این مرحله، مبارزانی که در آنزمان پایان حکومت مبارک را میخواستند، امروز میخواهند ارتش فوراً دست از قدرت بردارد؛ آنان ارتش مصر را متهم به تداوم رژیم مبارک و سرکوب طرفداران دموکراسی میکنند؛ آنان مردم را به اعتصاب عمومی در روز شنبه و نافرمانی از قدرت نظامی دعوت کرده اند.

دیروز (جمعه) طی یک تظاهرات عظیم، هزاران تن بسوی وزارت دفاع حرکت کردند و در حالیکه پلیس با خود رو های رزهی و سیم خار دار از وزارت دفاع محافظت میکرد، تظاهر کنندگان شعار مرگ بر حکومت نظامی و اعدام مارشال طنطاوی- رئیس شورای نظامی، را سر میدادند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید