ایران

از شهرداری تهران خواسته شد با پنجه بوکس به دستفروشان حمله نکند

محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران، می گوید : اگر چه قانون به شهرداری اجازه برخورد با دستفروشان و جمع آوری کسب و کار آنان را می دهد، اما، مأموران شهرداری نیز نباید با پنجه بوکس به دستفروشان حمله کنند و اعتبار و آبروی آنان را در مقابل فرزندان شان از بین ببرند."

تبلیغ بازرگانی

محمد حقانی می افزاید : البته، بند یک مادۀ ۵۵ قانون شهرداری ها سد معبر و دستفروشی در پیاده روها را منع و برای دستفروشان نیز مجازات هایی تا یک ماه حبس و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی تعیین کرده است." اما، عضو شورای شهر تهران اعتراف کرده است که دستفروشی زائیدۀ فقر و بیکاری مزمن و مهاجرت روستائیان بیکار و سرگردان به شهرهای کشور است. او گفته است که "در نتیجۀ مهاجرت روستائیان به حاشیۀ شهرهای بزرگ با خیل وسیعی از جمعیت غیرمولد در پایتخت روبرو شده ایم که به هیچ وجه چشم انداز خوبی ترسیم نمی کند."
بیش از یازده میلیون نفر از جمعیت روستایی ایران در نتیجۀ فقر و بیکاری به حاشیۀ شهرهای بزرگ کشور مهاجرت کرده اند و به همین دلیل بر شدت بحران بیکاری در شهرها به ویژه در پایتخت افزوده اند. در این حال، برخوردهای خشونت آمیز مأموران شهرداری تهران با دستفروشان به مجروح و کشته شدن برخی از آنان منجر شده است. در نتیجۀ همین رفتارها پنجشنبه ششم اسفند ماه یک دستفروش در کوچه برلن تهران خود را به آتش کشید.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید