زمینه‌ها و دیدگاه‌ها

آیاجنبش سبز وامدار جنبش زنان ایران است؟

شاید بتوان گفت که در جهان امروز ، حضور و نفوذ و وزن زنان در ‏جوامع ، به آن مرتبتی رسیده است که دیگر بسختی بتوان در آستانه ‏هشت مارس، روز جهانی زن، این سالگرد پر اهمیت بین المللی را ‏نادیده گرفت و بر آن چشم بست.‏‏

تبلیغ بازرگانی

این روزها سازمان ها و انجمن های متنوع و پر قدرت فمینیستی در ‏سراسر جهان به تکاپو افتاده اند تا با استفاده از این سالروز بر نقش ‏تعیین کننده زنان در بر پائی و استمرار تمدن بشری تاکید کنند و ‏همزمان، بیداد های تبعیض آمیزی را که هنوز بخش های وسیعی از ‏زنان در نقاط مختلف دنیا از آن رنج می برند افشا و محکوم سازند.

گر چه هشت مارس، در عین حال، تجلی گاه همبستگی عظیم و پر ‏قدرت همه زنان جهان است، با این حال بسرعت می شود تشخیص ‏داد که نابرابری در میزان پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی کشورها ‏و ناهمسانی های گاه عظیم میان ساختارهای فرهنگی جوامع مختلف، نیازها و مطالبات زنان در نقاط مختلف جهان را بکلی نا همگون ‏کرده است .‏
آنچه زنان در اروپا و آمریکا تبعیض جنسیتی می نامند شباهت های ‏ناچیزی با این تبعیض ها در خاور میانه و یا آفریقا دارد.‏
به این ترتیب در متن این همبستگی گسترده جهانی در دفاع از برابری ‏جنسیتی ، چه بسا ضروری است که این مقوله را ، زنان هر جامعه در ‏چارچوب های متمایز فرهنگ ملی خود، مورد ارزیابی قرار دهند و ‏به داوری و نقد بسپارند.‏
در ایران شاید یکی از مهم ترین ویژه گی هائی که چگونگی ‏مبارزات زنان این کشور را با بسیاری از نقاط جهان متمایز می کند، ‏حضور حاکمیت پر اقتدار یک دولت ایدئولوژیک بر کشور است، که ‏خود را در همه عرصه ها، از جمله حقوق زنان، صاحب رسالت می ‏پندارد و درست از رهگذر همین ادعاست که مثلاً برای روز هشت ‏مارس گزینه دیگری پیش می نهد و روز جداگانه ای را روز زن می ‏نامد.‏
چنین است که برابری طلبان جنسیتی در ایران، نه فقط باید خود را ‏برای رویاروئی با جامعه ای مرد سالار و انباشته از سنت های کهن ‏تبعیض آمیز آماده کنند ، بلکه در هر گام ، با حضور مقتدرانه ‏رژیمی روبرو هستند ، که بدگمانانه آنانرا رقیب یا حتی دشمن ‏ایدئولوژیک خود می پندارد و از هیچ کوششی برای خنثی کردن ‏مطالبات آنها فرو گذار نمی کند.‏
در مجله رادیوئی زمینه ها و زمانه ها، این هفته بمناسبت هشت مارس، با دعوت از خانم ها آسیه امینی ، فاطمه صادقی و آیدا قجر، هر سه ‏از کنشگران فعال در جنبش زنان ، می کوشیم ، ضمن گرامیداشت این ‏روز پر اهمیت جهانی ، محور های اصلی مباحثات جنبش زنان در ‏ایران را در یک میز گرد رادیوئی به بحث بگذاریم.‏
در این گفتگو ها درباره مسائل مختلفی صحبت کرده ایم .‏
ویژه گی های جنبش زنان در ایران و میزان نقش و اعتبار این جنبش ‏در اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز ماههای اخیر، چگونگی تاثیر ‏پذیری جنبش سبز از روش های مبارزاتی جنبش زنان ، و ضرورت ‏روشنگری های برابری طلبانه جنسیتی در درون صفوف جنبش سبز از ‏محور هائی هستند که در این میز گرد مورد بحث قرار گرفته اند.‏
درباره میزان اهمیت شعار" آزادی پوشش "و نیز ملاحظاتی که برای ‏طرح کردن آن بعنوان یک شعار مطالباتی وجود دارد نیز در این میز ‏گرد گفتگو شد. شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می کنیم.‏

آسیه امینی : یکی از مهم ترین ویژه گی های جنبش مردمی ‏معترضانه اخیر در ایران بنظر من الگو پذیری از جنبش های ‏اجتماعی ایران و در صف مقدم آن ، جنبش زنان بوده است. چرا که ‏بسیاری از اعتراض های مسالمت آمیز و مدنی و صلح جویانه ای که ‏در ده سال گذشته در لایه های اجتماعی ما رخ داده است ، پیشگامانش ‏زنان بوده اند.‏

فاطمه صادقی : بنظر من مسئله حجاب یک مسئله کاملاً سیاسی ‏است.چه در ایران ، چه در هلند و چه در فرانسه جنبش زنان ایران ‏باید به آزادی پوشش بعنوان یک مطالبه حداکثری نگاه کند و طرح آنرا ‏به آینده ای دور واگذارد.‏

آیدا قجر: مردان ایرانی در طول این هشت ماه مبارزه مدنی ، مفهوم ‏تبعیض و بی عدالتی را بیشتر حس کردند و از این طریق توانستند ‏موقعیت زنان را بیشتر درک کنند و با آنها همراه شوند. به این ترتیب ، ‏انرژی که جنبش زنان به جنبش سبز منتقل کرد ، در درون این جنبش ‏به دو برابر افزایش یافت.‏

زمینه ها و زمانه ها

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید