ایران

با خروج چهارصد نفر از ساکنان اردوگاه اشرف انتقال مجاهدین آغاز شد

سه هزار و چهارصد مجاهد ساکن اردوگاه اشرف باید به محل جدید اقامتشان در اردوگاه آزادی نقل مکان کنند ، تا در آنجا پرونده هایشان مورد بررسی قرار گرفته و بکشورهای دیگر پناهنده شوند

تبلیغ بازرگانی

 اولین گروه سیصد و نود هفت نفره از اعضای مجاهدین ساکن عراق شب گذشته با هجده اتوبوس اردوگاه اشرف را به مقصد اردوگاهی که در اختیار نظامیان امریکائی قرار دارد ترک کردند. این گروه برای سوار شدن در اتوبوس ها بمدت یازده ساعت مورد بازدید بدنی قرار گرفته و چمدان هایشان کنترل شد.
بگزارش خبرگزاری فرانسه این گروه حوالی شش صبح امروز به اردوگاه آزادی رسیدند و در آنجا مستقر شدند.
گفته میشود که ورود این گروه به اردوگاه جدید مشکلاتی نیز بهمراه داشته است. بهزاد صفاری مشاور حقوقی مجاهدین در این باره به آژانس خبرگزاری فرانسه گفته است که در جریان ورود به اردوگاه جدید تعدادی از مجاهدین حاضر نشدند تا دوباره وسائلشان مورد تفتیش و بازررسی قرار گیرد. آنها سرانجام پذیرفته اند که بازرسی تنها توسط سگهای پلیس انجام شود.
از آنجا که ورود خبرنگاران به محوطه اردوگاه ممنو ع اعلام شده است ، خبرگزاری فرانسه قادر به کسب این خبر بطور مستقل نبوده است.
این عملیات انتقال، در چارچوب توافقی انجام میگیرد که میان عراق و سازمان ملل متحد، پس از مدت ها مذاکره بوجود آمده است.
مطابق این توافقنامه که روز بیست و پنج دسامبر سال گذشته به سرانجام رسید ، سه هزار و چهارصد مجاهد ساکن اردوگاه اشرف باید به محل جدید اقامتشان در اردوگاه آزادی نقل مکان کنند ، تا در آنجا پرونده هایشان مورد بررسی قرار گرفته و بکشورهای دیگر پناهنده شوند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان قرار است بسرعت بررسی وضعیت این افراد را آغاز کند تا بتوانند از پناهندگی در کشور های مختلف برخوردار شوند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید